Förenklad reglering underlättar vardagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2018 9.56 | Publicerad på svenska 28.6.2018 kl. 10.06
Pressmeddelande
Förenklad reglering underlättar vardagen (bild: LVM)
Förenklad reglering underlättar vardagen (bild: LVM)

Hur kan skötseln av ärenden med myndigheterna göras smidigare? Möjliggör eller begränsar lagstiftningen företagens affärsverksamhetsidéer?

Bland annat på dessa frågor har regeringen sökt lösningar inom ramen för spetsprojektet för smidigare författningar. Arbetet vid de olika ministerierna syns både i medborgarnas och i företagens vardag. Genom att göra lagstiftningen smidigare och uppdatera den har ärendehanteringen blivit snabbare samtidigt som man tagit i bruk nya verksamhetssätt och affärsverksamhetsmodeller. Lagberedningskulturen har förbättrats under den tid projektet pågått, och utvärderingen av lagstiftningens konsekvenser har utvecklats.

Arbetet har nu pågått i tre år. De lägesöversikter från ministerierna som nu publiceras visar att arbetet har gett resultat.

Kommunikationsminister Anne Berner, som ansvarar för spetsprojektet, anser det vara av största vikt att medborgarnas vardag underlättas.

- Ett av de mest betydande projekten för smidigare lagstiftning är lagen om transportservice, som träder i kraft den 1 juli. Den har omfattande konsekvenser för hela samhället och på medborgarnas vardag, eftersom transport och rörlighet hör till de grundläggande behoven i vardagen. Lagen om transportservice är ett gott exempel på hur ministerierna bereder sig på framtiden. Det är möjligt att konsekvenserna av lagen märks ännu om en lång tid, konstaterar minister Berner. 

- Under våren har det t.ex. blivit möjligt att på ett mer omfattande sätt än tidigare studera utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Reformen av markanvändnings- och bygglagen kan låta avlägsen, men den omfattar många omständigheter som hänför sig till de flestas vardag. I och med ändringen främjas konsumenternas möjligheter att välja det uppvärmningssätt som passar dem själva. Reformen främjar också fri konkurrens på marknaden för uppvärmningssystem, fortsätter Berner.

Utvecklingen av elektroniska tjänster är i full fart

Arbetet för att göra processerna smidigare pågår såväl vid ministeriet som vid ämbetsverken.

- Vid säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) arbetar man som bäst för att medborgarna lättare ska kunna göra en anmälan om biverkningar av läkemedel elektroniskt.

Exempelvis justitieministeriet har också utvecklat sina elektroniska tjänster. Uppgifter från konkurs- och företagssaneringsregistret finns avgiftsfritt tillgängliga på webben  på adressen www.maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi. Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst har öppnats på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vid inrikesministeriet genomför man aktivt portalen för den inre säkerheten. Portalen är en interaktiv digital samarbetsplattform för de myndigheter, sakkunniga och  organisationer som arbetar med frågor som rör säkerheten och för näringslivet samt den lokala  förvaltningen och landskapsförvaltningen. Regionförvaltningsverken har utvidgat sina elektroniska tjänster så att de även omfattar arbetsgivarna.

Vid Migrationsverket håller man på att utveckla användningen av robotteknik och artificiell intelligens i kundservice. Statskontoret har tillsammans med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) startat ett utvecklingssamarbete för ibruktagande av ett strukturerat e-kvitto hos staten.

Försöket med principen en in, en ut

Vid arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet testade man 2017 principen en in, en ut. Principen innebär att direkta nationella tillägg till företagens regleringsbörda ersätts med en motsvarande minskad regleringsbörda i något annat sammanhang.

Ministerarbetsgruppen för förnyade handlingssätt kom den 14 juni 2018 överens om att fortsätta försöket. Försöket kommer att omfatta några nya ministerier, bl.a. kommunikationsministeriet. Försöket pågår till utgången av 2019.

Vid arbets- och näringsministeriet har man till stöd för principen en in, en ut utvecklat en räknare för regleringsbördan. Syftet med räknaren är att bistå lagberedaren med att bedöma regleringsbördan och att se till att kalkylerna är enhetliga. Även rådet för bedömning av lagstiftningen har utvärderat principen en in, en ut. I sitt utlåtande ansåg rådet att försöket med fördel kan fortsätta och utvidgas.

Vad händer härnäst?

Ministerierna fortsätter arbetet för att göra författningarna smidigare, och resultaten av arbetet rapporteras nästa gång i slutet av året. Mer information om hur arbetet framskrider finns på webbplatsen http://www.norminpurku.fi/sv/startsida/, ministeriernas webbsidor och statsrådets tjänst för projektinformation.

Rapporterna om ministeriernas projekt under vårsessionen 2018 finns på adressen http://www.norminpurku.fi/hankkeet/

Ytterligare information:

Jari Partanen, statssekreterare, tfn 040 591 1377
Silja Ruokola, tfn 040 580 0894

Centrala projekt vid ministeriarna under våren 2018

Kommunikationsministeriet

Lagen om transportservice, som sammanför lagstiftningen om transportmarknaden, träder i kraft den 1 juli 2018. Syftet med lagen är att tillhandahålla transporttjänster på ett kundorienterat sätt. Lagen om transportservice främjar jämlik konkurrens på marknaden för persontrafik samt konkurrenskraften för serviceproducenter inom gods- och persontrafiken.

Trafikverkets nuvarande tjänster för trafikstyrning och trafikledning (ledning av väg- och järnvägstrafiken samt sjöfarten) ombildas till ett aktiebolag och uppgifterna överförs till det bolag för statliga specialuppgifter som bildas. Avsikten är att det nya verket för trafikstyrning ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2019.

Regeringen föreslår också att Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket ska slås samman till ett nytt ämbetsverk, Transport- och kommunikationsverket. Det nuvarande Trafikverket fortsätter sin verksamhet som Trafikledsverket. Ärendet är för närvarande under behandling i riksdagen.

Riksdagen har godkänt reformen av lagstiftningen om landsvägar. Genom ändringarna säkerställs kvaliteten på väghållningen, förbättras övervakningen av den och fördelas ansvaret för organiseringen av väghållningen mellan olika parter. Dessutom skapas det ramar för en riksomfattande trafiksystemplanering som omfattar alla transportformer.

Hösten 2018 pågår arbetet för en ändring av lotsningslagen, det nationella genomförandet av EU:s paket om säkerheten på passagerarfartyg, den nya lagen om spårtrafik, totalreformen av sjötrafiklagen, genomförandet av landskapsreformen inom trafiksektorn samt den tredje fasen av lagen om transportservice.

Jord- och skogsbruksministeriet

Det ska bli lättare att rapportera om händelser som gäller nötkreatur. Framöver ska man inte längre behöva föra en särskild nötkreatursförteckning (t.ex. födelse eller avförande av djur), om en händelserapport om detta lämnas elektroniskt direkt till nötkreatursregistret inom sju dagar.

Genom lagen och förordningen om Livsmedelsverket samordnas och förtydligas förvaltningsstrukturerna samtidigt som den övergripande styrningen inom sektorn stärks och överlappande styrning avlägsnas. Genom att förnya sättet att producera informationsförvaltningstjänster ökas effektiviteten och flexibiliteten och främjas digitaliseringen inom sektorn.

Lagen om spannmålslånemagasin och utsädesfonder upphävs och på så sätt undanröjs föråldrad reglering. Tillgångarna hos de spannmålslånemagasin och utsädesfonder som dras in kan överlåtas för jordbruksfrämjande verksamhet, vilket kan ha positiva effekter för den lokala kommunala ekonomin och det lokala jordbruket.

Under hösten pågår arbetet med att automatisera besluten i systemet för finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) samt underlättandet av definitionen på aktiva jordbrukare.

Justitieministeriet

Genom lagen om rättegång i förvaltningsärenden preciseras regleringen av förvaltningsprocessen, effektiviseras rättegångsförfarande vid förvaltningsdomstolarna och utvecklas högsta förvaltningsdomstolens ställning som en prejudikatdomstol. Även den lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning och som gäller behandling av personuppgifter är under behandling i riksdagen.

Vid ministeriet pågår också en reform av inlösningslagen och en omarbetning av förfarandet för offentliga kungörelser samt ett projekt för slopande av grundkapitalkravet för aktiebolag.

Undervisnings- och kulturministeriet

Samarbetet mellan daghemmet och skolan underlättas som en del av reformen av lagen om småbarnspedagogik. Begränsningarna i antalet omtagningstillfällen i studentskrivningarna slopas och det blir möjligt att ansöka till gymnasiet året runt. Det blir möjligt att fortlöpande anta nya studerande genom både gemensam ansökan och inom yrkesutbildningen. Det administrativa arbetet i samband med ansökan om forskningsfinansiering underlättas för forskare och vid högskolorna. Högskolorna har berett gemensamma grunder för antagning på basis av betyg samt förenhetligat och lindrat praxis för inträdesprov.

Försvarsministeriet

Totalreformen av försvarsmaktens personuppgifter har varit ett av de viktiga projekten för smidigare reglering i vår. Målet är att dataskyddsbestämmelserna för försvarsmakten sammanställs i en lag, vilket möjliggör att dataskyddregleringen blir enhetligare och på så sätt också lättare att tillämpa och förstå. I höst fortsätter arbetet för att omarbeta lagen om frivilligt försvar.

Inrikesministeriet

Genom en ändring av räddningslagen förnyas bestämmelserna om ordnandet av sotningstjänster och skyldigheterna för fastigheter.

Genom ändringarna av räddningslagen och vissa andra lagar verkställer man landskapsreformen samt de ändringar som följer av lagstiftningen om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.  Även bestämmelserna om inrättande av skyddsrum ses över.

Verkställandet fortsätter hösten 2018, då man fullt ut tar i bruk en interaktiv digital samarbetsplattform för myndigheter, sakkunniga och organisationer som arbetar med frågor som gäller säkerheten, näringslivet samt lokal- och landskapsförvaltningen (portalen för den inre säkerheten). Lagen om penninginsamlingar omarbetas. Förslag till ändring av lotterilagen eller förordningar som utfärdas med stöd av den bereds.

Social- och hälsovårdsministeriet

Den totala översynen av strålskyddslagen går ut på att förtydliga helheten, göra tillståndsprocesserna smidigare och betona aktörernas egenkontroll.  Det genomförs ändringar av biobankslagstiftningen för att göra verksamheten mer flexibel. Genom reformen sammanslås biobanksverksamheten och konsekvenserna av ändringarna av EU:s dataskyddsreglering beaktas.

Arbetarskyddsmyndigheten (regionförvaltningsverken) har utvidgat sina elektroniska tjänster så att de även omfattar arbetsgivarna. Förhandsanmälan om byggnadsarbete samt förhandsanmälan om asbestrivningsarbete kan göras elektroniskt på en webblankett.  Uppgifterna i anmälan överförs till arbetarskyddsmyndighetens elektroniska tillsynsregister.

Under hösten pågår arbetet för en ändring av lagstiftningen om arbetsverksamhet inom socialvården. Ändringen gäller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, verksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning, arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och arbetsverksamhet och arbetsträning för personer med utvecklingsstörning. Målet är att reformera innehållet i tjänsterna så att de bättre än nu främjar klientens arbets- och funktionsförmåga och sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea håller på att införa ett nytt system för rapportering av biverkningar av läkemedel, i vilket medborgarna lättare kan lämna en anmälan om biverkningar av läkemedel elektroniskt.

I och med programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) kommer man att utarbeta en verksamhetsmodell med familjecentraler i hela Finland. Projektet kommer att genomföras med social- och hälsovårdsministeriets spetsprojektfinansiering och under ministeriets styrning. Familjecentralen ska bilda ett nätverk för lågtröskeltjänster för barn och familjer på ett sådant sätt att familjerna får bättre tillgång till tjänsterna. Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för personer i alla åldrar stärks.

Arbets- och näringsministeriet

Medborgarnas vardag har förenklats genom att arbetslösa ges möjlighet till mer omfattande studier utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Företagens verksamhetsförutsättningar förbättras genom att de försök som hänför sig till iakttagandet av principen en in, en ut fortsätter i syfte att stävja de kostnader som regleringen medför för företag. Försöket fortsätter till utgången av 2019 och utvidgas även till nya ministerier.  Möjligheterna att tillämpa läroavtalsutbildning har utvidgats. Tillståndsförfarandena i samband med indrivningsverksamhet har förenklats genom en övergång från tillståndsförfarande till registreringsförfarande.

Under hösten kommer man vid ministeriet att modernisera arbetstidslagen och öka flexibiliteten i fråga om arbetstid. Konkurrensen på elmarknaden effektiviseras genom inrättandet av datahub. Den nedre gränsen för revisionsskyldighet höjs.

Utrikesministeriet

Lagen om konsulära tjänster har ändrats, likaså överenskommelsen med Sydafrika om makar. Under höstsessionen kommer man att se över det nationella behovet av ändringar i lagen om konsulära tjänster, ändra utlänningslagen samt överenskommelserna om makar med Colombia och Peru.

Finansministeriet

Den nuvarande behandlingen av nätfakturor inom den offentliga förvaltningen kan underlättas genom automatisering och robotik. Detta mål främjas genom ett pilotförsök för att utveckla ett nytt system för hantering av beställningar och fakturor inom staten. Försöket inleddes i maj 2018. Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda det nationella genomförandet av direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling och för att se över övriga utvecklingsförslag.

Statskontoret har hösten 2017 tillsammans med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning inlett ett utvecklingssamarbete för att ta i bruk ett strukturerat e-kvitto hos staten. Det strukturerade e-kvittot utgör ett led i den gemensamma struktureringen och digitaliseringen av informationen inom den allmänna ekonomiförvaltningen som gäller alla aktörer i samhället. Målet är att våren 2019 genomföra ett pilotförsök med ett strukturerat e-kvitto med Taxi Helsinki Oy.

Skatteförvaltningen publicerade 2017 på önskemål av organisationsfältet en anvisning om frågor som gäller förskottsuppbörd i fråga om frivilligt arbete som bedrivs av allmännyttiga samfund och offentligrättsliga samfund. Anvisningen är den första omfattande anvisningen om frågor som gäller förskottsuppbörd hos allmännyttiga samfund, offentligrättsliga samfund och andra organisationer som bedriver frivilligt arbete.

Även maximibeloppet av kilometerersättningar som betalas ut till frivilligarbetare föreslås bli ändrat. Maximibeloppet för avdraget för arbetsbostad höjs från nuvarande 2 000 euro till 3 000 euro per kalenderår. Samtidigt utvidgas tillämpningsområdet för skattefria resekostnadsersättningar så att det även ska gälla bland annat resekostnadsersättningar som betalas av staten, kommuner och församlingar. Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2019.

Miljöministeriet

Ansvarsfördelningen i fråga om hanteringen av kommunalt avfall ändrades genom en ändring av avfallslagen. Ändringen baserar sig på målen i regeringsprogrammet.

Det föreslås att 57 a § i markanvändnings- och bygglagen upphävs. Paragrafen innehåller bestämmelser om möjligheten att i en detaljplan utfärda bestämmelser om anslutning av byggnader till fjärrvärmenätet. Målet med lagändringen är att främja konsumenternas möjligheter att välja ett uppvärmningssätt som passar dem och på så sätt stödja en fri konkurrens på uppvärmningsmarknaden.

Den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2030 sätter fart på den cirkulära ekonomin och företagsverksamheten i branschen. Samtidigt frångicks de regionala avfallsplanerna.

Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad har ändrats. Under vissa villkor ska användning av vissa avfall i markbyggnad inte längre kräva miljötillstånd. Om detta ska dock göras en anmälan till tillsynsmyndigheten.

I miljöskyddslagen föreslås vissa bestämmelser om det nya anmälningsförfarandet, då man i fråga om vissa funktioner kommer att övergå från miljötillståndsförfarande till anmälningsförfarande. Regeringspropositionen överlämnas sista veckan i juni.

Under hösten fortsätter arbetet med ett lagstiftningsprojekt för att integrera förfarandena i miljösektorn till ett enda serviceställe, digitalisering av tillståndsförfaranden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen, ändring av den lagstiftning som gäller skydd av byggnadsarvet, en förordning av statsrådet om att klassificeringen av vissa avfallsslag som avfall upphör samt en revidering av lagstiftningen om systemet för ersättning av skador orsakade av fridlysta djur.