Förberedandet av flygtrafikstrategin inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2012 13.55 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet inleder förberedandet av flygtrafikstrategin. I strategin utreds framtidsutsikterna för den finska flygtrafiken och det finska flygplatsnätet bedöms särskilt med tanke på områdenas tillgänglighet.

- Flygtrafiken och flygplatsnätet lyftes fram i den trafikpolitiska redogörelsen som en av de särskilda utmaningarna för 2010-talet. Vårt mål är att trygga Finlands konkurrensförmåga och bevara täckande flygtrafikförbindelser. Vi utreder framtidsutsikterna för flygtrafiken i Finland på ett öppet och omfattande sätt, med beaktande av intressentgrupper, säger trafikminister Merja Kyllönen.

Syftet är att i flygtrafikstrategin utreda det nuvarande flygplatsnätets ändamålsenlighet då det gäller struktur, servicenivå och kostnadseffektivitet. Dessutom granskas den roll olika aktörer, så som staten, kommunerna, Finavia och flygbolag, spelar i anordnandet och erbjudandet av flygtrafiktjänster.

Flygtrafikstrategin ingår i åtgärderna för en trafikpolitisk redogörelse.

Det operativa förberedandet av flygtrafikstrategin sker i en projektgrupp, i vilken förutom Kommunikationsministeriets tjänstemän ingår representanter för förvaltningsområdets myndigheter och Finavia. Förberedandet av flygtrafikstrategin styrs av en observationsgrupp. Till observationsgruppen inbjuds ett brett urval av aktörer och organisationer inom branschen.

Dessutom arrangeras tillfällen där olika aktörer hörs, till vilka ett ännu bredare urval representanter inbjuds, bland annat för områden och flygplatskommuner samt övriga intressentgrupper, så som fackorganisationer.

Flygtrafikstrategin förväntas bli klar före slutet av 2014. En mellanrapport utkommer om strategin före slutet av 2013. Det kommer att informeras om strategiarbetets fortskridande under arbetets gång.

Ytterligare information

Leena Kostiander, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2551 och Risto Saari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2311