Finländskt projekt ansöker om EU-finansiering för byggande av laddningsnät för elbilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 13.26 | Publicerad på svenska 21.10.2022 kl. 16.02
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Det finländska energibolaget St1 Oy ansöker om finansiellt stöd från EU till ett belopp av 4,38 miljoner euro för byggande av ett snabbladdningsnät för elbilar. St1 Oy ansöker tillsammans med det svenska bolaget St1 Sverige AB om stöd inom ramen för ett gemensamt projekt som samordnas av koncernen St1 Nordic AB.

Bolagen ansöker om finansiering för ett finsk-svenskt projekt för byggande av ett laddningsnät för eldrivna personbilar från Fonden för ett sammanlänkat Europa. Projektets totala kostnader uppgår till 25,87 miljoner euro. Andelen finländska investeringar är 12,7 miljoner euro. I Finland ska laddningsstationerna ingå i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Det stöd som söks för Finland ska användas för byggande av 33 laddningsstationer med 186 laddningspunkter för personbilar.

Stöd söks i ansökningsomgången för finansiering för infrastruktur för alternativa bränslen inom transportsektorn (CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility). EU finansierar bland annat byggande av distributionsinfrastruktur för el och gas och främjar transportsektorns utfasning av fossila bränslen inom TEN-T-nätet.

De krav som gäller distributionsinfrastrukturen inom transportsektorn kommer att skärpas betydligt i och med en ny EU-förordning. Enligt det förslag till förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) som Europeiska kommissionen lade fram i juli 2021 ska medlemsstaterna se till att det finns ett visst minimiantal laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten. Till exempel ska det längs TEN-T-stomnätet före 2025 finnas elladdningsstationer för personbilar med 60 kilometers mellanrum. Förhandlingarna kring förslaget till förordning fortsätter i EU, så dess innehåll kan ännu ändras. Laddningsinfrastrukturens täckning i Finland är tämligen bra, men byggprojektet gör det lättare för Finland att nå framtida mål.

Vad händer härnäst?

Ansökningstiden för finansiering från Europeiska kommissionen går ut den 10 november 2022. Följande ansökningsomgång för finansiering för infrastruktur för alternativa bränslen går ut den 13 april 2023. Den femte och sista ansökningsomgången går ut den 19 september 2023.

Ytterligare information:

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 040 825 1255, marjukka.vihavainen-pitkanen(a)gov.fi