Finlands mål beaktades väl i den överenskommelse som nåddes om EU:s klimatpaket i transportrådet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 19.52 | Publicerad på svenska 7.6.2022 kl. 10.54
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/LVM)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/LVM)

Transportrådet antog den 2 juni 2022 en allmän riktlinje om tre lagstiftningsförslag som ingår i EU:s 55 %-paket.

Kommunikationsminister Timo Harakka, som företrädde Finland vid mötet, är glad över den uppnådda uppgörelsen.

 - Ett aktivt, långsiktigt påverkansarbete i EU ligger i Finlands intresse. I dag har det gett resultat. Vi tog betydande steg mot hållbarare rörlighet. I dag behandlade transportministrarna de tre förslag som för sin del bidrar till att EU:s utsläppsminskningsmål helt konkret uppnås. Under hela beredningen har vi ansett det vara viktigt att Finlands särdrag beaktas i dessa förordningar, konstaterar minister Harakka.

EU strävar efter att minska sina utsläpp med minst 55 procent före 2030 jämfört med 1990 års nivå. Detta mål ska uppnås med hjälp av 55 %-paketet.

I rådet godkändes de tre förslagen i 55 %-paketet

Transportrådet godkände enhälligt ordförandens kompromissförslag om den så kallade FuelEU Maritime-förordningen, som förutsätter att fartyg övergår till att använda alternativa bränslen från och med 2025.

I förhandlingarna har det varit viktigt för Finland att säkerställa en tillräcklig ambitionsnivå och att beakta medlemsstaternas konkurrenskraft. Finlands förslag om att vintersjöfarten ska beaktas i förordningen ingår i den text som nu godkänts, även om det är temporärt. Tillsammans med likasinnade länder betonade Finland i rådet att undantaget för vintersjöfarten bör vara permanent.

Transportrådet godkände enhälligt också rådets allmänna riktlinje om den så kallade AFIR-förordningen, som syftar till att främja ibruktagandet av infrastrukturen för alternativa bränslen inom väg-, sjö- och flygtrafiken.

AFIR-förordningen förpliktar medlemsstaterna att se till att det byggs elladdningsinfrastruktur bland annat inom vägtrafiken. Medlemsstaterna ska till exempel säkerställa att det inom TEN-T-stomnätet före utgången av 2025 med 60 kilometers mellanrum byggs sådan laddningsinfrastruktur som uppfyller minimieffektkraven. För Finland har det varit viktigt att de bindande förpliktelserna i fråga om elladdningsmålen inom vägtrafiken beaktar de glest befolkade lågtrafikerade områden där avstånden är långa. Dessa aspekter har beaktats i rådets allmänna riktlinje.

Dessutom godkände transportrådet med kvalificerad majoritet ordförandens kompromiss om den så kallade ReFuel Aviation-förordningen, som syftar till att öka användningen av förnybara flygbränslen i flygtrafiken. De aspekter som är viktiga för Finland ingick i huvudsak i rådets allmänna riktlinje.

Vad händer härnäst?

Europaparlamentets plenum röstar om förordningarna i september-oktober 2022. När parlamentet har bildat sin ståndpunkt inleds så kallade trilogiförhandlingar där man söker en gemensam syn på förslagets slutliga innehåll mellan medlemsstaterna, parlamentet och kommissionen.

Under miljörådets möte den 28 juni 2022 försöker man nå en allmän riktlinje för en del av de trafik- och transportinitiativ som ingår i 55 %-paketet.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 358 50 3727062, [email protected]

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050382 7101, [email protected]