Finland vägvisare i My Data-rörelsen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2018 11.02
Pressmeddelande
Stock foton (Foto: Shutterstock.com)
Stock foton (Foto: Shutterstock.com)

Vårt digitala fotavtryck växer i snabb takt. Det är svårt för en enskild individ att ha kontroll över vad det finns för data om hen hos olika organisationer, i e-tjänster och på webbplatser, och hur dessa uppgifter används. Det håller emellertid på att födas nya metoder och lösningar som gör det lättare att kontrollera hur ens uppgifter används och att ge sitt tillstånd till att de används.

Modellen My Data vill ge människor en möjlighet att utnyttja sina uppgifter och dela dem. Den nya europeiska dataskyddslagstiftningen är en bra bas för denna utveckling. Individen har rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv och ska kunna flytta över dem från ett system till ett annat.

När det gäller att enkelt överföra personuppgifter, människoorienterade e-tjänster, öppenhet och kompatibilitet kan Finland profilera sig och utöva inflytande på hur internationella modeller utformas.

Det här framgår i en färsk utredning om My Data-rörelsen. Det är en uppdaterad version av en utredning som gjordes 2014, som uppmuntrade till debatt både i hemlandet och internationellt.

Uppdateringen har gjorts som ett led i forskningsprojektet Digital Health Revolution. Kommunikationsministeriets är utgivare och rapporten har utarbetats av en expertgrupp i föreningen Open Knowledge Finland.

"My Data förverkligar EU:s dataskyddskrav och individens rättigheter i praktiken. Modellen erbjuder nytt potential för affärsverksamhet och en motkraft till globala aktörer som samlar in data", säger kommunikationsminister Anne Berner.

"My Data är en förutsättning för att vi ska ta oss ut ur våra datasilor och skapa en verklig nätverksekonomi. Om man kan dela och kombinera data skapas det mervärde för alla. Det här är en verklig chans för EU:s dataekonomi och lagstiftningens ramar är redan på plats",  säger minister Berner.

Vad är My Data-modellen egentligen?

My Data är en modell för att hantera personuppgifter och erbjuder individen tillgång till och kontroll över sina egna uppgifter. Utgångspunkten är att rätten att besluta om återanvändning av data ska ligga hos individen själv.

Modellen gör det möjligt att i större utsträckning utnyttja och kombinera data som samlats in av olika organisationer, apparater och system. Modellen utgår från användarens intressen och behov. Data ska utnyttjas med tillstånd av användaren och så att det gynnar användaren.

Det löser också många transparensproblem. Användaren vet vad som görs med hens uppgifter. Hen kan kontrollera hur uppgifterna används bättre än i den modell som används idag som baserar sig på användarvillkor.

I praktiken innebär My Data-modellen att uppgifter som sparats i en tjänst, om till exempel köphistorik, konsumtionsvanor, utbildning eller identifikationsuppgifter, kan flyttas över från en tjänst till en annan. Konsumenten väljer själv och drar nytta av att överlämna sina uppgifter, till exempel i form av bättre och mer personlig service.

Med hjälp av uppgifterna kan man till exempel utveckla proaktiv hälsovård eller program som hjälper att hantera och balansera livet.

På samhälleligt plan kan man till exempel bättre rikta den offentliga servicen. Man kan också överbygga silor i förvaltningen och producera tjänster genom att kombinera information från den offentliga och den privata sektorns källor.

Möjligheten att överlåta data är också bra för den fria konkurrensen eftersom det blir lättare för konsumenten att byta tjänsteleverantör.

Det väsentliga är att användaren blir en aktiv part i utbytet av data. Detta nya perspektiv möjliggör nya arbetssätt och ny näringsverksamhet.

EU:s dataskyddsdirektiv (EU General Data Protection Regulation, GDPR) och My Data-modellen har liknande målsättningar. Genom My Data-initiativet vill man göra det lätt och nyttigt att utöva sina rättigheter. Samtidigt måste det vara smidigt och enkelt för organisationerna att genomföra bestämmelserna. På så vis gynnas både användarna och serviceproducenterna.

My Data-konferensen samlar experter

Finland har deltagit aktivt i diskussionen om My Data-modellen. Utredningen om My Data som kommunikationsministeriet gav ut 2014 har uppmuntrat företag, myndigheter och medborgare att diskutera möjligheter och konsekvenser av en ny modell för behandlingen av personuppgifter.

I augusti ordnas den tredje My Data-konferensen i Helsingfors. Konferensen fortsätter diskussionen om My Data som inleddes med rapporten 2014, hur modellen ska användas och möjligheterna den öppnar.

Diskussionen pågår också inom My Data-alliansen, som är ett nätverk för företag, den offentliga sektorn och forskningsinstitutioner. Alliansen utför utvecklingsarbete, utbyter idéer och bidrar till att starta pilotprojekt kring My Data. Kommunikationsministeriet och Aalto-universitetet ansvarar för nätverkets verksamhet.

Ytterligare information:
Taru Rastas, kommunikationsråd, tfn 0295 342 617