Finland påverkar utsläppshandeln inom sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2021 9.02 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 17.02
Pressmeddelande
Foto: Shutterstock/Kosmaj
Foto: Shutterstock/Kosmaj

Europeiska kommissionen har för avsikt att sommaren 2021 lägga fram ett förslag om att utvidga utsläppshandeln till att omfatta sjötransporter.

På grund av det geografiska läget är sjöfarten särskilt viktig för Finland i utrikeshandeln. Kommissionen förväntas lägga fram sitt förslag tidigast den 30 juni 2021.

- Utöver Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s åtgärder behövs EU:s åtgärder för att utsläppsminskningsmålen ska nås. Samtidigt måste vi se till att Finlands särdrag beaktas på ett sätt som inte försämrar vår relativa konkurrenssituation i förhållande till andra länder, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Det har avtalats om att EU:s mål för minskning av utsläppen för 2030 ska skärpas från 40 procent till minst 55 procent.

Finland fortsätter att påverka beredningen av utsläppshandeln inom sjöfarten så att kommissionens förslag effektivt ska minska utsläppen. Samtidigt är det viktigt att beakta Finlands relativa konkurrenskraft, eftersom utrikeshandeln är beroende av sjöfarten. Finland anser det vara viktigt att vintersjöfarten beaktas i utsläppshandeln. Kommissionens förslag har påverkats särskilt med tanke på vintersjöfarten för att vintersjöfarten inte inom utsläppshandeln ska medföra extra tilläggskostnader för Finlands utrikeshandel.

Isförstärkta fartyg förbrukar oundvikligen mer bränsle än andra fartyg och genererar därmed också mer utsläpp. På grund av de isförstärkta fartygens konstruktion uppstår ytterligare utsläpp också vid transport i öppna vatten. Dessutom behövs det mer kraft vid transport på i is.

Inom utsläppshandeln ska de aktörer som orsakar koldioxidutsläpp årligen skaffa och överlämna den mängd utsläppsrätter som motsvarar deras utsläpp. Man kan köpa och sälja dem. Genom att gradvis sänka det totala antalet utsläppsrätter som ska emitteras styrs aktörerna till att minska sina utsläpp.

Utsläppshandelns effekter beror på vilka val som görs i fråga om genomförandet av utsläppshandeln. Det är ännu inte känt vilket system för handel med utsläppsrätter som kommissionen kommer att föreslå för sjöfarten. Ett betydande avgörande är vilket geografiskt område utsläppshandeln ska omfatta. Alternativen är 1) utsläppshandel som endast tillämpas på resor mellan hamnar i EU, 2) utsläppshandel som inbegriper resor mellan hamnar i EU och hamnar i tredjeländer, eller 3) mellanformer mellan dessa.

Andra viktiga val med tanke på utsläppshandelns genomslag och konsekvenser för konkurrenskraften är storleksgränsen för de fartyg som omfattas av utsläppshandeln, en separat utsläppshandel för sjöfarten eller en sammanslagning med EU:s övriga utsläppshandel samt sättet att tilldela utsläppsrätter. Utsläppsrätterna kan tilldelas genom auktion, gratis tilldelning eller delvis genom auktion och delvis gratis tilldelning. Dessutom ska det fastställas i vilken utsträckning och i vilken takt utsläppen i EU i sin helhet måste minskas. Det ska också beslutas om hur intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätter ska användas.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands föregripande påverkansarbete i ett skriftligt förfarande 30.4-3.5.2021.

Vad händer härnäst?

Kommissionen ämnar lämna ett förslag om handel med utsläppsrätter inom sjöfarten som en del av det omfattande klimatpaketet Fit for 55, vars syfte är att säkerställa att EU uppnår det skärpta utsläppsminskningsmålet för 2030. Paketet kommer i fråga om trafiken att innehålla flera förslag som syftar till utsläppsminskningar. Förslagen väntas tidigast i månadsskiftet juni-juli.

Ytterligare information:

kommunikationsminister Timo Harakka. För förfrågningar om intervjuer med ministern: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187

Niina Honkasalo, specialsakkunnig, tfn 050 302 8123, niina.honkasalo(at)lvm.fi, Twitter @HonkasaloNiina

Päivi Antikainen, enetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen