Finland hade framgång i sitt påverkansarbete vid sjösäkerhetskommitténs möte

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2024 11.00 | Publicerad på svenska 5.6.2024 kl. 11.37
Pressmeddelande
Sininen konttialus merellä, harmaa ja pilvinen taivas.
Fraktfartyg till sjöss. (Bild: Shutterstock)

Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för skydd av den marina miljön sammanträdde i London den 15–27 maj 2024. Kommittén sammanträdde för 108:e gången. Finland hade framgång i sitt påverkansarbete för att främja enhetliga konventionstolkningar.

Vid sjösäkerhetskommitténs (Maritime Safety Committee, MSC) möte godkändes flera ändringar i SOLAS-konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss och i de koder som omfattas av konventionen. Vid mötet godkändes också ändringar som gäller förebyggande av trakasserier i den internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning.

Mötet fortsatte att utveckla ett frivilligt, målbaserat MASS-regelverk för att främja automatiseringen av sjöfarten. Vid mötet betonades att slutresultatet måste vara ett regelverk av hög kvalitet. Vid mötet godkändes också en ändring i tidsramen enligt vilken kommittén ska godkänna det frivilliga MASS-regelverket våren 2025 i stället för hösten 2024. Vid mötet diskuterades dessutom säkerhetsregelverket för fartyg som använder ny teknik och alternativa bränslen för att minska växthusgasutsläppen.

Vid sjösäkerhetskommitténs möte färdigställdes IMO:s uppdaterade anvisningar om cybersäkerhet som publiceras våren 2025, när kommittén för underlättande av sjöfart också har godkänt anvisningarna. Vid mötet diskuterades också säkerhetshoten mot handelssjöfarten på Röda havet. Under mötet inleddes arbetet för att hantera kommitténs arbetsbörda, och arbetet fortsätter i höst. Dessutom godkände kommittén underställda underkommittéers beslut och gav anvisningar för deras framtida arbete.

Finland lyckades påverka

Finland hade framgång i sitt påverkansarbete när mötet kunde anta godkännandeprocessen av enhetliga tolkningar av konventioner. Finland lämnade en proposition till mötet där det betonades att konventionstext inte bör ändras genom enhetliga tolkningar. 

Finlands farhågor beaktades väl i godkännandeprocessen för enhetliga tolkningar så att man vid godkännandet av tolkningar i fortsättningen ska besvara frågor huruvida tolkningen är förenlig med avtalets ordalydelse, så att tolkningen inte utvidgar avtalets innehåll eller ändrar själva avtalet.

Mer information:

Katja Viertävä, regeringsråd, [email protected], tfn 0295 342 612