Finland godkände ändringar i konventioner som skyddar den marina miljön

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2023 11.23 | Publicerad på svenska 25.10.2023 kl. 15.42
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Statsrådet och republikens president behandlade den 19 och 20 oktober 2023 det nationella godkännandet av konventionsändringar som antagits av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön. Ändringarna gäller MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening av havet från fartyg och barlastvattenkonventionen.

Statsrådet godkände ändringarna genom vilka man i Medelhavet börjar tillämpa en lika strikt svavelutsläppsgräns som i Östersjön. Republikens president godkände vissa andra ändringar som tillåter regionala mottagningsarrangemang för fartygsavfall i hamnar i arktiska havsområden. Dessutom godkände republikens president vissa tekniska ändringar som gäller till exempel dokumentmodeller som krävs av fartyg, såsom modellen för barlastvattendagbok.

IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön antog nämnda ändringar i MARPOL-konventionen vid sin 79:e session i december 2022. Ändringarna i barlastvattenkonventionen godkändes vid kommitténs 80:e session i juli 2023.

Vad händer nu?

Ändringarna i MARPOL-konventionen träder i kraft den 1 maj 2024 och ändringarna i barlastvattenkonventionen den 1 februari 2025. De ändringar som hör till EU:s och dess medlemsstaters delade befogenhet ska sättas i kraft nationellt genom förordning av statsrådet. De ändringar som hör till EU:s exklusiva befogenhet träder för Finlands del i kraft utan särskilda ikraftsättandeåtgärder, men kommunikationsministeriet meddelar om ikraftträdandet.

Mer information:

Laura Sarlin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 534 2063, laura.sarlin(a)gov.fi