Finland får 10,9 miljoner euro för planering av trafikprojekt från EU:s program Fonden för ett sammanlänkat Europa

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 13.20 | Publicerad på svenska 19.7.2021 kl. 14.33
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: LVM)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: LVM)

Finland har beviljats EU-finansiering för trafikprojekt. Tre projekt beviljades sammanlagt 10,9 miljoner euro i EU:s CEF-finansiering.

Finansiering beviljades för utvecklingsplaneringen för huvudbanans banavsnitt Tammerfors-Uleåborg, för byggplanerna för dubbelspåret på sträckan Kuppis-Åbo och för byggplanerna för bangårdarna i Åbo. Dessutom beviljades stöd för planering av utvecklingen av infrastrukturen i Åbo hamn.

Transportkommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) beslutade om fördelningen av medlen den 15 juli 2021. Europeiska kommissionen beviljade sammanlagt över 240 miljoner euro i finansiering. Nästan 60 miljoner euro, det vill säga ungefär en fjärdedel av medlen, var reserverade för sammanhållningsländer. Det stöd som nu beviljats är en del av den sista CEF-programperioden för åren 2014-2020. Finland har fått totalt cirka 262 miljoner euro i finansiering under den CEF-period som nu löper ut.

Syftet med Europeiska kommissionens finansiering är att främja investeringar i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). I utlysningen prioriterades utredningar som syftar till att inleda byggnadsarbetet 2021-2024, det vill säga under första delen av den nya CEF-perioden (2021-2027) som nu inleds. För att få CEF-stöd krävs nationell finansiering och staten åtar sig att finansiera alla trafikprojekt som hör till statens trafikledsnät och som har beviljats stöd.

Enligt kommunikationsminister Timo Harakka är det utmärkt att planeringen av statens projekt har beviljats stöd som täcker hälften av projektkostnaderna. De spårplaner som förbättrar tillgängligheten i hela landet har bättre och mer regelbundet fått stöd från EU än tidigare.

- I och med de stora projektbeslut som redan fattats har vi nu projekt som redan kan inledas och ha framgång i ansökan om stöd under den kommande CEF-perioden. Trafiksystemplanen Trafik 12 styr till att man i projekten allt mer strategiskt förbereder sig på de kommande ansökningsomgångarna för CEF-stöd. Samtidigt bildar projekten en allt mer systematisk helhet. Vi måste komma ihåg att EU-stödet bara kompletterar våra egna nationella investeringar, som måste vara effektiva och verkningsfulla, säger minister Harakka.

Finansiering för spårtrafiken och hamnprojekt

Utvecklingsplanering för banavsnittet Tammerfors-Uleåborg

Utvecklingsplaneringen för banavsnittet Tammerfors-Uleåborg beviljades 2 500 000 euro i CEF-stöd, vilket täcker hälften av projektets planeringskostnader på 5 miljoner euro. Åtgärderna gäller sträckorna Tammerfors-Seinäjoki och Ylivieska-Uleåborg, vars transportkapacitet är de mest problematiska. Att bygga dubbelspår på sträckor där transportkapaciteten är mest problematisk förkortar persontågens och i synnerhet godstågens restider och förbättrar förbindelserna till Helsingfors, Helsingfors-Vanda flygplats och hamnar.

Byggplaner för dubbelspår på sträckan Kuppis-Åbo och bangårdarna i Åbo

Planeringsprojektet beviljades 6 289 000 euro i CEF-stöd. Syftet med projektet är att möjliggöra en ökning av persontrafiken mellan Helsingfors och Åbo och att samordna den med godstrafiken. De planerade investeringarna främjar också utvecklingen av närtrafiken i Åboregionen. De planer som utarbetas inom ramen för projektet gör det möjligt att inleda byggnadsarbetena 2021.

Utvecklingsplanering av infrastrukturen i Åbo hamn

Projektet beviljades 2 133 540 euro i CEF-stöd. Inom ramen för projektet planeras flera åtgärder för att utveckla infrastrukturen, logistiken och säkerheten i Åbo hamn för att svara mot det ökande transportbehovet. Projektet optimerar hamnfunktionerna genom att göra trafikarrangemangen smidigare, förnya säkerhetsarrangemangen och förbättra passagerarbilfärjornas kajar. Trafikstyrningen vid hamnens parkeringsområde automatiseras. Kajarna ska planeras så att de utnyttjar den nyaste tekniken, inklusive automatisk förtöjning och landström. Åbo stad planerar dessutom åtgärder för att utveckla trafikförbindelserna till hamnen och förbättra dess tillgänglighet.

Vad händer härnäst?

Den nya förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF 2, antogs i Europaparlamentets plenum den 7 juli 2021. Förordningen trädde i kraft 14.7.2021. Transportkommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa godkände också ett flerårigt arbetsprogram för CEF-perioden 2021-2023 vid sitt möte den 15 juli. Den första ansökningsomgången för CEF-stöd börjar i september 2021 och pågår till januari 2022.

Ytterligare information:

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 040 825 1255, Twitter @MarjukkaVihavai

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, tfn 050 414 0330, Twitter @Kuukaisa