Finland deltar i ett viktigt utredningsarbete om växthusgasutsläpp i sjötrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2013 9.19 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Meteorologiska institutet deltar i en sammanslutning som har som uppgift att uppdatera utsläppsrapporten om växthusgaser för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Meteorologiska institutet hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde. I och med uppdateringen vill man få så noggrann och aktuell information som möjligt om de faktiska utsläppen från sjötrafiken.

I arbetet kartläggs mängden koldioxidutsläpp (CO2) under åren 2007-2012. Mängden växthusgasutsläpp granskas också för andra beståndsdelar, såsom metan. I arbetet görs dessutom en uppskattning av de övriga skadliga ämnenas utsläpp, såsom kväve- och svaveloxider, småpartiklar, kolmonoxid och kolväte.

- Det att Finland får delta i arbetet med uppdateringen av IMO:s växthusgasrapport är en bekräftelse på att vi i vårt land har kunnande på hög nivå inom branschen, och det kan vi vara stolta över, säger trafikminister Merja Kyllönen. - Alla de aktörer som valts ut för att göra rapporten har en gedigen vetenskaplig erfarenhet.

Arbetet görs utgående från fartygsspecifika tekniska uppgifter. Vid kvalitetssäkringen av modelleringen kan man därför använda de siffror om bränsleförbrukning som skeppsredarna årligen rapporterar. I uppdateringsarbetet används bland annat fartygens automatiska identifieringssystem (AIS och satellit-AIS) samt identifierings- och spårningssystem med längre räckvidd (LRIT)

Utöver Finland deltar också Japan, Kanada, Kina, Nederländerna, Storbritannien och USA i sammanslutningen som arbetar med rapporten. Vid Meteorologiska institutet leds Finlands del av arbetet av specialforskare FD Jukka-Pekka Jalkanen.

IMO har utnämnt en styrgrupp som har tillsatt sammanslutningen. Styrgruppen övervakar arbetet med rapporten och styrgruppens medlemmar har valts med tanke på balans för att representera olika världsdelar och utvecklade länder och utvecklingsländer. Finland är en av fyra medlemmar som representerar Europa. Finlands representant i styrgruppen är ledande sakkunnig Anita Mäkinen vid Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Det är meningen att utredningen ska bli klar före slutet av 2014.

Ytterligare information:

Lolan Erikson, regeringsråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2493
Anita Mäkinen, ledande sakkunnig, Trafiksäkerhetsverket Trafi, tfn 040 162 4592
Jukka-Pekka Jalkanen, äldre forskare, Meteorologiska institutet, tfn 050 919 5455 (bäst anträffbar 24.10.)

Merja Kyllönen