Finland ansöker om ekonomiskt stöd från EU:s program Fonden för ett sammanlänkat Europa för planering av trafikprojekt i stadsregioner

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2021 13.20 | Publicerad på svenska 15.3.2021 kl. 12.40
Pressmeddelande
Järnväg på vintern (Foto: Juha Tuomi / Rodeo)
Järnväg på vintern (Foto: Juha Tuomi / Rodeo)

Finska staten och vissa andra aktörer ansöker om ekonomiskt stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility) för fyra trafikprojekt. Av dessa är två statliga projekt och två hamnprojekt. Statsrådets finansutskott tillstyrkte ansökningarna den 11 mars 2021.

I det sista fleråriga programmet för programperioden CEF 1 som nu upphör, finns det nu sammanlagt 200 miljoner euro i finansiering, varav 160 miljoner euro i den allmänna utlysningen. Syftet med utlysningen är att främja investeringar i det transeuropeiska transportnätet, och i utlysningen prioriteras utredningar som syftar till att inleda byggnadsarbeten åren 2021-2024.

Staten ansöker om finansiering för utvecklingsplaneringen för huvudbanans banavsnitt Tammerfors-Uleåborg samt för byggnadsplanerna för dubbelspåret på sträckan Kuppis-Åbo och bangården i Åbo till ett belopp av sammanlagt 5,398 miljoner euro. Projekten ingår i Uleåborgs och Åbos MBT-avtal.

- Vi vill effektivt utnyttja EU-finansiering till projekt som betjänar övergången till hållbar trafik. Uleåborg, Tammerfors och Åbo har samarbetat utmärkt med ministeriet för att främja tågtrafiken, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Finländska icke-statliga aktörer ansöker om sammanlagt 12,43 miljoner euro i stöd från CEF. Stöd söks för förstudier som gäller en omorganisering av trafiken i Helsingfors Hamn samt för planering av utvecklingen av infrastrukturen i Åbo Hamn.

Under den finansieringsperiod CEF 2 som nu inleds 2021 kan Finland ansöka om finansiering också för projekt som gäller en fortsättning på stomnätskorridoren Nordsjön-Baltikum genom Finland, vilket avsevärt ökar antalet stödberättigande projekt jämfört med under den nuvarande finansieringsperioden. Detta ger goda möjligheter att öka det stöd som Finland får.

Åren 2014-2020 har Finland beviljats sammanlagt ca 250 miljoner euro i finansiellt stöd.

Vad händer härnäst?

Ansökningstiden går ut den 22 mars 2021. Enligt ett preliminärt meddelande från kommissionen väntas finansieringsbesluten vara klara i juli 2021.

Den första utlysningen för CEF 2-perioden öppnas eventuellt i månadsskiftet maj-juni.

Beslut om att bygga projekt som är under planering avgörs senare inom ramen för målen i den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen Liikenne 12, och i enlighet med tillgängliga ekonomiska ramar.

Ytterligare information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0400 593 706, Twitter @TimoKievari

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 040 825 1255, Twitter @MarjukkaVihavai