Finland ansöker om 61,5 miljoner euro i EU-finansiering för kommunikationsprojekt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.00 | Publicerad på svenska 13.2.2023 kl. 13.48
Pressmeddelande
Bild: Tuomas Uusheimo, Keksi / LVM
Bild: Tuomas Uusheimo, Keksi / LVM

Finländska aktörer ansöker om sammanlagt 61,5 miljoner euro från Europeiska kommissionen för fem kommunikationsprojekt via Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility). Statsrådets finansutskott tillstyrkte ansökningarna den 2 februari 2023.

Under denna utlysning fanns det 277 miljoner euro i EU-finansiering för högkapacitets stamförbindelser och för 5G-infrastruktur som behövs för trafikleder och för lokala offentliga tjänster. I utlysningen ska man särskilt finansiera stärkandet av stamnätsförbindelser och ibruktagandet av kvantbaserad kommunikationsinfrastruktur.

Fem projekt ansöker om finansiering för förbättring av förbindelser

1. Projektet Far North Fiber Europe 1 ansöker om 56,8 miljoner euro för havsbottenundersökningar för ett undervattenskabelsystem i Nordvästpassagen samt för planering och byggande av en undervattenskabel. Målet med projektet som samordnas av Cinia Ab är att märkbart förbättra stamnätsförbindelserna mellan Europa, Nordamerika och Fjärran Östern.

2. Projektet Trygg 5G-infrastruktur för nästa generations trådlösa AR/VR-baserade kroppsnära lösningar för hälso- och sjukvård ansöker om 1,55 miljoner euro i finansiering för 5G-lösningar. Inom ramen för samprojektet som koordineras av Edzcom Oy strävar Uleåborgs universitet, Uleåborgs universitetssjukhus och privata aktörer efter att främja införandet av AR- och VR-teknik inom hälso- och sjukvården genom att bygga en trygg 5G-infrastruktur.

3. Elisa Backbone ansöker om 2,99 miljoner euro i finansiering för ett stamnätsprojekt vars syfte är att utvidga det optiska fibernätet i nordöstra Lappland. Avsikten med projektet som samordnas av Elisa Abp är att bygga flera anslutningspunkter till den gränsöverskridande förbindelsen på norska sidan.

4. Baltic Ring ansöker om finansiering på 50 000 euro. Målet med projektet, som samordnas av svenska Arelion Sweden AB, är att med hjälp av befintlig fiberoptik bygga en stamförbindelse som längs en ny rutt via de baltiska länderna förenar Sverige och Finland med resten av Europa. Finansieringsansökan gäller det finländska dotterbolaget Telia Carrier Finland Ab:s andel av projektet.

5. Project2 ansöker om 148 150 euro för byggande av en stamförbindelse mellan Åbo och Stockholm. Projektet, som samordnas av det svenska Global Connect AB, skulle främja hushållens och företagens tillträde till snabba förbindelser med hjälp av land- och undervattenskablar. Finansieringsansökan gäller det finländska dotterbolaget GlobalConnect Ab:s andel av projektet.

Vad händer härnäst?

Europeiska kommissionens finansieringsutlysning löper ut den 21 mars 2023 och i fråga om projekt avseende kvantbaserad informationsteknik den 13 april 2023. Det krävs en nationell tillstyrkan avseende ansökningarna och därför måste finansutskottet godkänna ansökningarna innan de kan lämnas in till kommissionen.

Enligt ett preliminärt meddelande från kommissionen fattas finansieringsbesluten i slutet av 2023. Kommissionen väntas under våren eller sommaren öppna nästa utlysning för kommunikationsprojekt.

Ytterligare information:

Tiia Korhonen, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342147, [email protected]

Sofia Lindbäck, specialsakkunnig, tfn 0295 342165, [email protected]