Finavia, Arctia Shipping och Meritaito inleder sin verksamhet vid årsskiftet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2009 11.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Trafikminister Anu Vehviläinen undertecknade den 1 december 2009 stiftelseurkunderna för de statliga aktiebolag som ska grundas på ministeriets förvaltningsområde, Finavia Oyj, Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy. Alla tre bolag inleder sin verksamhet den 1 januari 2010.

Luftfartsverket Finavia är från början av 2010 Finavia Oyj (fram till den 31 december 2009 Finavia Holding Oyj). Bolaget har i uppgift att underhålla och utveckla statens nät av flygplatser och Finlands flygledningstjänst för civil- och militärflygets behov samt att erbjuda flygtrafiktjänster inom Finlands luftrum.

Arctia Shipping Oy (fram till den 31 december 2009 Arctia Holding Oy), som grundas av Rederiverkets affärsverksamheter, har i uppgift att producera isbrytningstjänster, specialtjänster med kombifartyg och förbindelsefartygstjänster samt annan verksamhet som betjänar sjötrafik i Finland och utomlands. Dessutom bedriver aktiebolaget underhållsservice och fraktningsverksamhet av fartyg i hemlandet och utomlands.

Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras i början av året till ett bolag som får namnet Meritaito Oy (fram till den 31 december 2009 Meritaito Holding Oy). Bolagets uppgifter är skötsel av farleder, användning och underhåll av kanaler, förebyggande och bekämpning av miljöolyckor, vattenbyggande, planerings- och experttjänster, sjömätning samt andra uppgifter som anknyter till farleder och vattenbyggande.

Bolagiseringen av affärsverken fick sin början år 2007 då Europeiska kommissionen ifrågasatte hur den finska modellen med statliga affärsverk passar på EU:s interna marknad. En andra impuls till bolagiseringen var att Trafikverket grundas i början av året och att man i det sammanhanget skiljer åt beställnings- och produktionsfunktionerna för trafiklederna.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 058 1030

chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068 (bolagiseringen av Luftfartsverket)

konsultativa tjänstemannen Rita Linna, tfn (09) 160 28559, 040 582 9699 (bolagiseringen av Rederiverket)

projektchef Hannu Hautakangas, tfn (09) 160 28308, 040 773 3405 (bolagiseringen av Sjöfartsverkets interna produktionsverksamhet)