Farledsunderhåll och affärsverksamheten inom farledsservice överlåts till Meritaito Holding Oy

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 9.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet överför bolagstillgångarna och affärsverksamheten från Sjöfartsverkets produktionsverksamhet och från Rederiverkets affärsverksamhet inom farledsservice till det statliga bolag som inleder sin verksamhet vid årsskiftet. Trafikminister Anu Vehviläinen undertecknade överlåtelsebrevet den 22 december 2009.

Statsrådet befullmäktigade den 10 december 2009 ministeriet att på statens vägnar överlåta de tillgångar och immateriella rättigheter samt den affärsverksamhet som förvaltas av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet och av Rederiverkets affärsverksamhet inom farledsservice till Meritaito Holding Oy, samt att underteckna ett överlåtelsebrev gällande överlåtelsen.

Den helhet som överlåts har ett värde av omkring 14,8 miljoner euro med apportförbehåll. Ministeriet tecknade mot de nämnda tillgångarna för statens räkning aktier i Meritaito Holding Oy i samband med höjningen av aktiekapitalet (3 415 500 euro).

Meritaito Holding Oy, som grundades i början av december, är ett bolag för det grundläggande skedet. Från den 1 januari 2010 fortsätter bolaget som ett statligt aktiebolag under namnet Meritaito Oy. Bolagets verksamhetsområde är skötsel av farleder, användning och underhåll av kanaler, förebyggande och bekämpning av miljöolyckor,vattenbyggande, planerings- och experttjänster, sjömätning samt andra uppgifter som anknyter till farleder och vattenbyggande. Bolaget kan bedriva verksamhet i Finland och utomlands.

De omkring 280 personer som är anställda vid Sjöfartsverkets produktionsverksamhet och de omkring 30 personer som är anställda vid Rederiverkets affärsverksamhet inom farledsservice övergår till anställning vid Meritaito Oy den 1 januari 2010. För den personal som flyttar över tar bolaget en ansvarsförsäkring för tilläggspension.

Meritaito Holding Oy:s ingående balans är cirka 24,1 miljoner euro, av vilket det egna kapitalet utgör 14,8 miljoner euro. Bolagets soliditetsgrad kommer att bli cirka 45 procent.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068
projektchef Hannu Hautakangas, tfn (09) 160 28308, 040 773 3405