Europeiska trafiksäkerhetsdagen fäster uppmärksamhet vid säkerheten på övergångsställen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2008 13.51 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Den europeiska trafiksäkerhetsdagen anordnas måndagen den 13 oktober. Dagens tema är trafiksäkerheten i städerna. Målsättningen är att fästa uppmärksamhet vid stadsplaneringen och vid att trafikreglerna följs i städerna.

Av trafikolyckorna i Europa inträffar två tredjedelar och av dödsolyckorna en tredjedel i tätorterna. Offren är ofta fotgängare, cyklister, barn och åldringar.

Av dem som drabbats av trafikolyckor i Finland har var fjärde av dem som omkommit och hälften av dem som skadats råkat ut för olyckan i en tätort. Fotgängarolyckorna är vanligast under den mörka höst- och vinterperioden från oktober till januari. Under 2007 omkom 48 fotgängare, av dem en tredjedel på skyddsväg. I år har till och med slutet av augusti 26 fotgängare förolyckats, vilket ligger på samma nivå som i fjol vid samma tidpunkt.

Kampanjen Vaksam i trafiken ordnar evenemang i sju städer under trafiksäkerhetsdagen. Vid tillställningarna påminner man om reglerna för övergångsställen och användningen av reflex. Under evenemangen kan man diskutera trafiksäkerhet bl.a. med städernas trafikplanerare och polisen. Tillställningarna ordnas i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis och S:t Michel.

Den europeiska trafiksäkerhetsdagen ordnas nu för andra gången. År 2007 hölls dagen i april. Då var temat unga förare.

EU:s målsättning är att halvera antalet förolyckade i trafiken i Europa från 2001 till 2010. År 2001 omkom 54 000 personer, målet för 2010 är färre än 27 000 förolyckade. År 2007 var antalet förolyckade omkring 43 000. Bland de värsta problemen i trafiken i Europa är rattfylleri, överhastigheter och för dålig användning av säkerhetsutrustning.

Evenemanget Vaksam i trafiken på övergångsstället ordnas av kommunikationsministeriet, Polisen, Trafikskyddet, Vägförvaltningen, Fordonsförvaltningscentralen AKE, Trafikförsäkringscentralen, Finlands Transport och Logistik SKAL, Taxiförbundet och Bussförbundet. Dessutom deltar lokala samarbetspartner, i Helsingfors bl.a. Europeiska kommissionens representation i Finland.

Evenemangen under europeiska trafiksäkerhetsdagen hålls den 13 oktober kl 11-13. I Helsingfors är platsen Järnvägstorget och i Åbo Östra Strandgatan invid Teaterbron.

Ytterligare information:
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629 eller 0400 665 395
kampanjinformatör Karita Kontula-Sokka, Trafikskyddet, tfn 020 7282345 eller 040 718 8380 (evenemangen)