Europeiska kommissionen bereder typgodkännandeförfaranden för koldioxidneutrala fordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.10.2023 9.58 | Publicerad på svenska 31.10.2023 kl. 14.38
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Europeiska kommissionen bereder ett förslag till förordning om beaktande av fordon som drivs med koldioxidneutrala bränslen vid typgodkännande med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon. Kommunikationsministeriet informerade riksdagen om det kommande initiativet den 27 oktober 2023.

Genom den kommande förordningen förväntas kommissionen skapa förfaranden för typgodkännande av koldioxidneutrala fordon i enlighet med Euro 6-standarderna och ge en definition på koldioxidneutralt bränsle. Europeiska kommissionens utkast till förordningsförslag behandlades i kommissionens tekniska kommitté för motorfordon den 4 oktober 2023.

Finland strävar efter att bidra till att definitionen av koldioxidneutralt bränsle ska vara teknikneutral och utöver elektrobränslen också omfatta andra bränslen med låga utsläpp under sin livscykel, det vill säga särskilt avancerade flytande och gasformiga biodrivmedel. På grund av den begränsade tillgången till råvaror bör användningen av biodrivmedel och biogas i trafiken dock styras särskilt till tunga vägfordon samt flyg- och sjötrafik, och därför är Finland i sista hand redo att godkänna ett förslag till definition som endast omfattar elbränslen.

Bakgrunden är nollutsläppsgränsbeslutet för nya person- och paketbilar 2035

EU antog en förordning om koldioxidgränsvärden för person- och paketbilar den 28 mars 2023. I förordningen fastställs bindande koldioxidgränsvärden för EU:s biltillverkare av nya person- och paketbilar. För nya person- och paketbilar har det ställts en nollutsläppsgräns 2035. Den genomförandeförordning som nu bereds hänför sig till punkten i koldioxidgränsvärdesförordningen, enligt vilken kommissionen efter att ha hört intressentgrupper ska lägga fram ett förslag om registrering efter 2035 av bilar som drivs med enbart koldioxidneutrala bränslen.

Till följd av bilaterala diskussioner med Tyskland våren 2023 lämnade kommissionen i samband med godkännandet av förordningen ett uttalande där genomförandet av ovannämnda punkt bekräftas. Enligt uttalandet ska kommissionen publicera en genomförandeförordning om typgodkännande av fordon som drivs med elbränsle. 

Dessutom meddelade kommissionen i sitt uttalande att den kommer att anta en delegerad akt enligt koldioxidgränsvärdesförordningen där fordonens bidrag till uppnåendet av koldioxidmålen fastställs. 

Vad händer nu?

Europeiska kommissionen förväntas publicera ett förslag till genomförandeförordning under hösten 2023. Ärendets behandling fortsätter i kommissionens tekniska kommitté för motorfordon.

Mer information:

Laura Rantanen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 175, [email protected]