EU:s telepaket förbättrar konsumentens rättigheter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2010 13.41 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Riksdagen kommer att behandla flera lagförslag genom vilka Europeiska unionens lagpaket för telekommunikation införlivas i Finlands lagstiftning. Regeringen godkände innehållet i lagförslagen den 21 oktober.

Lagförslagen gäller ändringar i fem EU-direktiv som godkändes 2009. I Finland förbättrar de förändringar i lagstiftningen som föranleds av direktiven rättigheterna för användare av teletjänster. Konsumenten får en tryggare ställning bl.a. i fråga om avtal och beställning av tjänster.

Enligt förslaget ska på varandra följande visstidsavtal inte tillåtas. Möjligheten till nummeröverföring ska enligt förlaget utvidgas till att även gälla tidsbestämda abonnemangsavtal.

Konsumentombudsmannen ges enligt förslaget befogenhet att ålägga ett teleföretag att stänga av numret till en tjänsteleverantör om det är uppenbart att man med tjänsten eftersträvar orättmätig ekonomisk vinning genom lämna osanna eller vilseledande uppgifter om tjänsten eller användningen av den.

Genom förbudet kan man t.ex. ingripa i de allt vanligare fall av missbruk där konsumenterna vilseleds till att oavsiktligt göra fortlöpande prenumerationer på avgiftsbelagda ringsignaler, spel, tester och tävlingar.