EU-kommissionen vill undanröja hinder för fritt flöde av uppgifter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 13.47
Pressmeddelande

EU-kommissionen vill undanröja hinder för fritt flöde av uppgifter

Statsrådet understöder Europeiska kommissionens förslag om fritt flöde av uppgifter inom EU. Avsikten är att effektivera användningen av data, att underlätta den inre marknadens funktion och öka transparensen. Förordningen gäller inte utbyte av uppgifter mellan EU och tredjeländer.

Den 13 september 2017 antog kommissionen ett förslag till förordning för att undanröja hinder för fritt flöde av uppgifter inom EU och för att underlätta överföring av data mellan olika tjänsteleverantörers system. Förordningen gäller inte personuppgifter som omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen.

När det gäller datalokaliseringskrav förslår kommissionen att man i framtiden enbart ska kunna begränsa var data lagras eller behandlas om det är relevant för den allmänna säkerheten. Man måste då informera om begränsningarna innan de fastställs. Kommissionen föreslår också att varje medlemsland ska grunda en nationell kontaktpunkt för att säkerställa myndigheternas tillgång till uppgifter. Förordningen ger inte myndigheterna några nya rättigheter, utan rätten att få tillgång till uppgifter ska fortsättningsvis basera sig på särskilda bestämmelser.

Statsrådet understöder kommissionens förslag om fritt dataflöde på den inre marknaden och att omotiverade datalokaliseringskrav avskaffas. Statsrådet anser att den reglering som föreslås framför allt har en principiell betydelse och betydelse med tanke på rättssäkerheten. Statsrådet anser det emellertid nödvändigt att man kan frångå principen om fritt flöde av uppgifter för den allmänna säkerhetens skull.

Förslagets avsnitt om dataportering anser statsrådet vara viktigt med tanke på dataekonomins utveckling, och statsrådet understöder att överföringen i första hand ska förbättras genom tjänsteleverantörernas egna åtgärder.

Statsrådet understöder kommissionens förslag som helhet, så länge som regleringen är lätt och ger maximalt mervärde. I den nya lagstiftningen måste man särskilt beakta EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter och dataskydd.

Exempel på hinder mot uppgifters fria flöde är bland annat de gällande bestämmelserna om att erbjuda och etablera tjänster för lagring och behandling av data. Det uppstår också hinder inom den privata sektorn av rättsliga, tekniska och avtalsrelaterade orsaker.

Kommissionens förslag är kopplat till strategin för den digitala inre marknaden och kommissionens meddelande om en europeisk dataekonomi. Förslaget stöder också regeringens spetsprojekt för digitalisering.

Ytterligare information

Tuomas Kaivola, tfn 050 525 8367