EU eftersträvar effektivitet i förvaltningen av luftrummet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2013 12.55 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen lägger fram ett förslag till förordning om genomförandet av ett gemensamt europeiskt luftrum. Dess mål är att förbättra den övergripande effektiviteten i organisationen och förvaltningen av det europeiska luftrummet. Det gemensamma europeiska luftrummet har redan tidigare utvecklats genom två lagstiftningspaket.

Genom den föreslagna förordningen vill man förnya den sektor som tillhandahåller flygtrafiktjänster och utvidga lufttrafikens kapacitet. På så sätt kan man uppnå rakare flygrutter, inbesparingar i flygtider, exaktare flygtidtabeller och minskade utsläpp från lufttrafiken. Förslagen gäller huvudsakligen den civila luftfarten.

Ett av de mest centrala elementen i det gemensamma europeiska luftrummet är etablerandet av funktionella luftrumsblock. Finland hör till det nordeuropeiska luftrumsblocket tillsammans med Estland, Lettland och Norge. I Europa finns för tillfället sammanlagt nio block. I förslaget till förordning föreslås flexibelt samarbete mellan olika block för att förbättra kapaciteten.

Flygtrafiktjänsterna omfattar flygledningens huvudtjänster (lufttrafiktjänster), kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster samt flyginformationstjänster. Som tillhandahållare av dessa tjänster inom Finlands flyginformationsregion har utsetts statsägda Finavia Abp med undantag av Seinäjoki, S:t Michel och Sodankylä flygplatsers flyginformationszoner. Förslaget till förordning kräver inte ändringar beträffande utseendet av lufttrafiktjänsterna.

Till flygtrafiktjänsterna hör även den civila luftfartens flygväderstjänst som inom den finska flyginformationsregionen tillhandahålls av Meteorologiska institutet. I fortsättningen borde den civila luftfartens vädertjänster konkurrensutsättas. För tillfället tillhandahåller Meteorologiska institutet även den militära luftfartens vädertjänst.

I Finland fungerar den civila och den militära luftfarten inom ramarna för ett integrerat flygtrafikledningssystem, vilket innebär att de använder sig av gemensamma flygledningsstrukturer, flygplatser i sambruk, gemensamma datasystem och gemensam personal.

Även förvaltaren av lufttrafiknätverket skulle tilldelas en starkare roll, vilket skulle bidra till att maximera nätverkets effektivitet. Kommissionen har utsett den europeiska flygtrafikledningsorganisationen Eurocontrol till förvaltare av nätverket.

Regeringen stödjer överlag det gemensamma europeiska luftrummets målsättningar och reformeringen av lufttrafikens förvaltningssystem. Säkerheten inom flygtrafiken, konsekvenserna för miljön och fördelarna med samordningen av flygtrafiken anses viktiga.

Regeringen betonar betydelsen av ett tätt samarbete mellan den civila och den militära luftfartens aktörer och anser det viktigt att bevara Finlands integrerade flygtrafikledningssystem även i fortsättningen. Regeringen anser att det är nödvändigt att särskilt den som utses att tillhandahålla vädertjänsterna ska uppfylla de nationella kraven på säkerhet och landets försvar.

Regeringen lämnade en utredning till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av ett gemensamt europeiskt luftrum den 29 augusti. Behandlingen av förslaget inleds inom rådets luftfartsarbetsgrupp och Europaparlamentet under hösten 2013.

Ytterligare information
Maija Ahokas, regeringsråd, tfn 0295 342390