EU beviljade finländska företag 6,1 miljoner euro för att bygga distributionsstationer för el och väte

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2024 13.50 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 14.03
Pressmeddelande
Ihminen lataa sähköautoa ulkona parkkipaikalla
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Finländska företag har beviljats EU-finansiering till ett belopp av 1,9 miljoner euro för byggande av laddningsstationer för elbilar i Baltikum samt 4,2 miljoner euro för byggande av vätgasstationer för tung trafik i Finland. Finansieringen beviljades ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF).

EU finansierar bland annat byggandet av distributionsinfrastruktur för el och gas och främjar transportsektorns utfasning av fossila bränslen inom det transeuropeiska transportnätet TEN-T. TEN-T länkar samman järnvägar, insjörutter, vägar samt sjö- och flygförbindelser till ett enda transportnät.

Under den femte utlysningen för infrastruktur för alternativa bränslen (AFIF, Alternative Fuels Infrastructure Facility) beviljade Europeiska kommissionen sammanlagt 424,6 miljoner euro. Transportkommittén för CEF fattade beslut om beviljande av stöd den 9 april 2024.

Neste Abp och Neste Markkinointi Oy beviljades EU-finansiering för byggande av laddningspunkter för elbilar i Baltikum till ett belopp av sammanlagt 1,9 miljoner euro. Målet med projektet är att bygga ett stamnät för offentlig högprestandaladdning vid 19 servicestationer. Av laddningspunkterna byggs två i Estland, nio i Lettland och åtta i Litauen. Det finländska moderbolaget ansvarar för samordningen av projektet och de lokala dotterbolagen bland annat för byggandet av infrastrukturen.

Vireon Hydrogen Oy beviljades finansiering för byggande av tunga trafikens tankningsstationer för grönt väte i Finland och Danmark till ett belopp av sammanlagt 9,2 miljoner euro, varav finansieringen till Finland utgör 4,2 miljoner euro. Syftet med projektet är att bygga upp och ta i bruk ett nätverk av vätetankstationer för grönt väte som sträcker sig från norra Finland via Sverige och Danmark till den europeiska kontinenten. Projektet omfattar sju offentligt öppna tankstationer för väte där man kan tanka både personbilar och tunga fordon. I Finland byggs fyra stationer på flygplatserna i Torneå, Limingo, Jyväskylä och Helsingfors-Vanda. I projektet ingår också en del som utförs i Danmark.

Vad händer härnäst?

Nästa CEF-utlysning för 2024 i fråga om infrastruktur för alternativa drivkrafter stängs 24.9.2024.

Mer information:

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 0295 342 685, [email protected]