Enkät om utsläppssnåla transporter: Viktigt med en fungerande vardag och lika möjligheter till mobilitet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2018 11.00
Nyhet
Bus, butik och elcykel. Bild: KM
Bus, butik och elcykel. Bild: KM

En fungerande vardag kom att framträda som en viktig faktor i enkät där enskilda medborgare och intressegrupper fick lämna sin syn på klimatvänliga trafik- och transportsätt. I svaren framhölls det att lika möjligheter till mobilitet överallt i Finland måste säkerställas. En arbetsgrupp för klimatpolitiken inom transportsektorn (ILMO45) tillsatt av kommunikationsministeriet publicerade i september en halvtidsrapport med de åtgärder som enkäten gällde.

I enkäten bad man deltagarna ta ställning till de åtgärder som man i rapporten för fram som tänkbara metoder för att se till att trafiken och transporterna i Finland senast 2045 ska vara fria från växthusgasutsläpp. Åtgärder i form av incentiv, såsom stöd och skattelättnader, var klart populärare en de åtgärder som orsakar konsumenterna och företagen direkta kostnader. Utsläppen bör minskas så att mobiliteten i de olika regionerna inte försvåras och så att det inte uppstår stora regionala skillnader i kostnaderna för arbetspendling. Dessutom måste Finlands internationella konkurrenskraft tryggas.

"Vi har fått rikligt med värdefull respons, och vi vill tacka alla som deltog i enkäten. Arbetsgruppen har tagit hänsyn till att det finns vissa skillnader i de hållbara lösningarna för mobilitet i olika städer, i trafiken mellan stadsregioner och i glesbygderna. I stadsregioner har mobilitetstjänster en framträdande roll, medan det i glesbygdsområden är viktigare med till exempel nollutsläppsbilar och lågutsläppsbilar", säger trafikrådet Johanna Särkijärvi på kommunikationsministeriet.

Beredskap att övergå till trafik med låga koldioxidutsläpp - men på vilka villkor?

I enkäten bad man svararna ta ställning till de åtgärder för att minska trafikutsläpp som arbetsgruppen för klimatpolitiken inom transportsektorn presenterade i sin halvtidsrapport. Åtgärderna var indelade i tre scenarier som sträcker sig fram till 2045. Enkäten innehöll frågor för varje enskilt scenario, trots att ändringscenarierna har också många beröringspunkter och gemensamma åtgärder.

Många av dem som svarade på enkäten ansåg att det skulle vara svårt att inom kort avstå från fossila drivmedel. Dessutom tyckte många att det är nödvändigt att äga en egen bil i Finland som är ett land med långa avstånd.  Å andra sidan var en stor del av deltagarna i enkäten intresserade av kollektivtrafiken och lösningar för hållbar mobilitet. I fråga om nya tekniker ifrågasatte många med hänvisning till t.ex. priset på elbilar, den kortvariga laddningen i elbilarnas batterier eller avsaknaden på laddstationer om de nya teknikerna är en lösning för att minska trafikutsläppen i glesbygderna.

Bio-scenariot: Förnybar bensin väcker intresse

Bio-scenariot går ut på att minska utsläppen från trafiken genom att man slutar använda fossila bränslen och inför förnybara eller mer utsläppssnåla bränslen.

De åtgärder som vann mest gehör var stöd till att utveckla och ta i bruk förnybar bensin, fortsatt skattefrihet för biogas, distributionsinfrastruktur för alternativa bränslen, stöd till biobränslen inom flygtrafiken och annan ekonomisk styrning. Tveksammast var man inför ett förbud mot fossila drivmedel och de föreslagna ändringarna i beskattningen av drivmedel.

Teknik-scenariot: Förbudet att sälja bilar som drivs med fossila bränslen delar åsikter

I teknik-scenariot minskas utsläppen genom att man utnyttjar den tekniska utvecklingen av fordon.

De populäraste åtgärderna var understöd till utbyggnaden av distributionsnätet för el och gas, tillämpningen av minimikrav på distributionsnätet för el och gas och en ändring av fordonsskatten. Mest motstånd väckte förbudet att sälja förbränningsmotorbilar drivna med fossila bränslen, förbudet att sälja fossila bränslen, en skärpt beskattning av fossila bränslen och förslaget om vägavgifter i stadsregioner.

Service-scenariot: Investeringar i kollektivtrafiken får understöd, men man vill inte avstå från privatbilism

I service-scenariot förbättrar man energieffektiviteten i transportsystemet genom att minska på trafikmängden.

Mest understöddes åtgärder för att investera i kollektivtrafiktjänster, förbättrade möjligheter till distansarbete och distanstjänster och tilläggsinvesteringar i spårtrafiken. Minst anhängare fick en parkeringspolitik som försämrar servicenivån för privatbilister, en höjning av skattenivån för fossila bränslen och riksomfattande vägavgifter.

Experter efterlyser tuffare åtgärder för att nå utsläppsmålen i trafiken

Arbetsgruppen för klimatpolitiken inom transportsektorn ordnade i oktober ett öppet diskussionsmöte där över 70 experter inom trafik och transport deltog. Under den workshop som var en del av mötet framgick det att experterna i genomsnitt är benägnare att vidta tuffare åtgärder för att nå utsläppsminskningsmålen än de som deltog i enkäten. En del åtgärder är nära förknippade med livsstil, vilket innebär att det tar tid att ändra människornas vanor i fråga om resor och mobilitet.

Flervalsfrågorna i webbenkäten besvarades av 10 569 personer under tiden 14.9-8.10.2018. Också de öppna frågorna samlade gott om svar. Enkätsvaren tas i beaktande i arbetsgruppens slutrapport som publiceras den 12 december 2018. I den sammanställs som grund för det samhälleliga beslutsfattandet de metoder med hjälp av vilka nollutsläpp från trafiken och transporterna kan bli verklighet i Finland före 2045. Samtidigt undersöker man om det är möjligt att övergå till koldioxidfria transporter redan tidigare.

Ytterligare information:
Johanna Särkijärvi, trafikråd, tfn  050 400 1177