Enighet i EU om en skärpning av utsläppsgränserna för nya bilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2022 17.16 | Publicerad på svenska 7.11.2022 kl. 13.09
Pressmeddelande
En bilist laddar en elbil i en parkeringshall. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / Kommunikationsministeriet)
En bilist laddar en elbil i en parkeringshall. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / Kommunikationsministeriet)

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet nådde vid trepartsförhandlingar den 27 oktober 2022 enighet om en skärpning av utsläppsgränserna för nya person- och paketbilar. Beslutet ska antas vid ministerrådets möte. Ett förordningsförslag kommer att styra biltillverkare att komma ut med el- och vätebilar på marknaden.

EU:s medlemsländer och parlamentet godkände de mål på EU-nivå som anges i Europeiska kommissionens förslag och som gäller koldioxidgränsvärden för nya fordon. EU:s klimatpaket innehåller flera lagmotioner. Av dem är förordningen om utsläppsgränsvärden för bilar den första motionen vars förhandlingar nu kan avslutas.

Skärpningar i gränsvärdena för utsläpp för person- och paketbilar åren 2030 och 2035

- I EU bör fordonstillverkarna minska koldioxidutsläppen från de nya personbilar de tillverkar med i genomsnitt 55 procent 2030 jämfört med nivån 2021. Det gällande målet är 37,5 procent.

- Utsläppsgränsen för paketbilar kommer att skärpas från 31 procent till 50 procent 2030.

- Från 2035 ska det ställas en nollutsläppsgräns för både person- och paketbilar. Detta skulle vägleda tillverkningen och försäljningen av utsläppsfria bilar, det vill säga renodlade elbilar och vätgasbilar. År 2035 skulle tillverkningen av nya diesel-, bensin-, gas- och laddningshybridbilar således i praktiken upphöra.

Finland har understött ambitiösa åtgärder för att EU ska nå sitt mål och vara klimatneutralt 2050. Vid förhandlingarna har Finland understött de utsläppsgränsvärden och den nollutsläppsgräns år 2035 som kommissionen föreslagit.

I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen EU:s klimatpaket, det vill säga 55 %-paketet (Fit for 55), med hjälp av vilket utsläppsminskningsmålet för 2030 ska kunna uppnås. EU har förbundit sig att före 2030 minska sina växthusgasutsläpp med minst 55 procent från 1990 års nivå.

Vad görs härnäst?

Härnäst ska förslaget till förordning behandlas av medlemsländerna i Ständiga representanternas kommitté (Coreper). Efter det är avsikten att förslaget till förordning ska godkännas vid ministerrådets möte och det behöver också parlamentets officiella godkännande. Förordningen kommer att träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Europeiska kommissionen bereder också en skärpning av gränsvärdena för utsläpp från tunga fordon. Enligt förhandsuppgifter ämnar kommissionen i början av 2023 publicera ett ändringsförslag till förordningen om utsläppsgränsvärden för tunga fordon.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen

Sara Österberg, överinspektör, tfn 0505 715 019, [email protected]