Enhetliga rättigheter för busspassagerare inom EU

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2013 13.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kollektivtrafiklagen ändras. Lagen kompletteras med stadganden om tillämpningen av förordningen om busspassagerares rättigheter i Finland. Regeringen har föreslagit att lagen stadfästs den 6 juni. Lagen träder i kraft den 1 juli 2013.

Bakgrunden för lagändringen finns i EU:s direktiv om busspassagerares rättigheter, som trädde i kraft den 1 mars 2013. Förordningen förtydligar rättigheterna för busspassagerare. Busspassagerare får således enhetliga rättigheter som omfattar hela EU. Rättigheter av detta slag är redan sedan tidigare skyddade i järnvägs-, flyg- och vattentrafiken.

Största delen av de nya rättigheterna gäller i bussarnas fjärrtrafik på minst 250 kilometer långa, regelbundna rutter. Passageraren har dessa rättigheter oberoende av hur lång sträcka han eller hon färdas på en sådan rutt.

Passagerarna har rättigheter bland annat i anslutning till försening eller inställning av resan. Passagerarna ska bland annat erbjudas mellanmål, om en minst tre timmar lång resa försenas med över 90 minuter. Med EU:s direktiv garanteras även rätt att återfå priset för biljetten eller att boka om resan, om resan bedöms bli försenad med över två timmar.

I direktivet föreskrivs även att myndigheten namnger terminaler, där man erbjuder hjälp åt handikappade och funktionshindrade passagerare. I Finland är denna myndighet Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Att rättigheterna för busspassagerare allmänt förverkligas övervakas av konsumentombudsmannen. För affärsresenärers del svarar Trafiksäkerhetsverket Trafi för detta. Underlåtelse att följa förordningen skulle kunna leda till förbud eller bestämmelse om att ändra verksamheten enligt förordningen. Förbudet och bestämmelsen kunde effektiveras med vite.

De kompetenta myndigheter vid passagerares enskilda tvistemål gällande bussresor skulle för konsumentresenärers del vara konsumenttvistenämnden och för affärsresenärers del vara Trafi. Om företagaren vägrar att följa de lösningsrekommendationer som utfärdas av dessa myndigheter måste tvistemålet dock lösas i den allmänna underrätten.

Utöver reglering av passagerarnas rättigheter innehåller förslaget även en ändring i kollektivtrafiklagen, enligt vilken trafikidkare ska överlåta information om trafikens rutt, hållplatser och tidtabeller till de kompetenta myndigheterna och Trafikverket.

Trafikverket upprätthåller en öppen, riksomfattande databas över kollektivtrafiken. Målet är att databasen ska innehålla så omfattande, pålitlig och aktuell passagerarinformation som möjligt. Denna information behövs för trafikplaneringen och informationen till passagerare.

Ytterligare information:
Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 342 544, [email protected]