En stödmodell för nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset har fastställts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2017 13.51 | Publicerad på svenska 28.9.2017 kl. 13.55
Pressmeddelande

Regeringen har beviljat finansiering för stöd till televisionens nyhets- och aktualitetsverksamhet. I den första tilläggsbudgeten för 2017 beviljades ett anslag på en miljon euro för stödet och i budgeten för 2018 föreslås ett anslag på två miljoner euro.

Statsrådet utfärdade den 28 september en förordning om stöd till nyhets- och aktualitetsverksamheten vid kanaler som betjänar allmänintresset. I förordningen anges stödkriterier, stödvillkor och förutsättningar för beviljande av stöd samt övriga omständigheter som gäller stödet.

Syftet med stödet är att säkerställa en pluralistisk nyhetsverksamhet och alternativa nyhetskällor i tv som når samtliga medborgare, i synnerhet när det gäller kommersiell nyhetsverksamhet. Samtidigt förbättras konkurrenskraften och täckningen hos nyhets- och aktualitetsutbudet vid de kanaler som betjänar allmänintresset samt utvecklas deras verksamhetsmodeller för produktionen av medieinnehåll.

Den som beviljas stöd påförs en temporär skyldighet att tillhandahålla tjänster som gäller nyhets- och aktualitetsverksamhet. Understöd kan beviljas aktörer som förvärvar en koncession för televisionsverksamhet som betjänar allmänintresset. Med hjälp av stödet kan programaktörerna öka utbudet på nyhets- och aktualitetsprogram efter att dessa varit på nedgång under de senaste åren.

För närvarande finns det inga kanaler som betjänar allmänintresset och alla medborgare kan inte tryggas tillgång till nyhets- och aktualitetsverksamhet. För att få en kanal som betjänar allmänintresset måste sökanden uppfylla villkor som är striktare än i fråga om en normal programkoncession. Dessa medför också extra kostnader. Distributionen ska exempelvis nå hela befolkningen och i sändningarna ska ljud- och textningstjänster tillhandahållas.

Understöd kan beviljas på två sätt: för redaktionella kostnader för nyhets- och aktualitetsverksamhet eller för projekt för inledande av regelbunden verksamhet eller projekt för utvidgande av nuvarande verksamhet. Av de redaktionella kostnaderna för nyhets- och aktualitetsverksamhet kan högst 25 procent ersättas. Ett villkor för detta produktionsstöd är att dessa program sänds i genomsnitt minst 15 timmar per vecka och att nyheter sänds tre gånger per dag.

Understöd beviljas till högst 50 procent av kostnaderna för projekt för inledande av regelbunden nyhets- och aktualitetsverksamhet eller projekt för utvidgande av nuvarande regelbundna verksamhet och programutbud. Nyhets- och aktualitetsprogram ska då sändas i genomsnitt minst 3,5 timmar per vecka.

Understöd kan årligen beviljas till ett belopp av högst två miljoner euro per sökande.

Förordningen träder i kraft den 4 oktober 2017 och gäller till utgången av 2019.

Förslaget om stödet baserar sig på slutrapporten av den arbetsgrupp som dryftat framtiden och finansieringen för den kommersiella televisionens nyhetsverksamhet.

Ytterligare information:

Emil Asp, överinspektör, tfn 0295 34 2498

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2668, Twitter @EiroLaura