En enkät om att avskaffa omställningen av klockan öppnas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2018 7.00
Pressmeddelande
Enligt gällande bestämmelser tillämpas sommartid från klockan 03.00 sista söndagen i mars. Sommartiden upphör sista söndagen i oktober klockan 04.00. (Foto: Shutterstock / LVM)
Enligt gällande bestämmelser tillämpas sommartid från klockan 03.00 sista söndagen i mars. Sommartiden upphör sista söndagen i oktober klockan 04.00. (Foto: Shutterstock / LVM)

En enkät om att avskaffa tidsomställningen mellan sommar- och vintertid öppnas på forumet Dinåsikt.fi den 26 september och fortsätter fram till den 12 oktober 2018. I enkäten är det fritt fram för var och en uttrycka sin åsikt om tidsomställningen. Ska vi i Finland permanent tillämpa sommartid, vintertid eller någon annan tid?

Resultaten utnyttjas när Finland bereder sin ståndpunkt till EU-kommissionens förslag till direktiv om att avskaffa omställningen av klockan till vinter- respektive sommartid.

Målet med enkäten är att reda ut om man i Finland för gott vill gå över till att tillämpa vintertid eller sommartid. 

Information om finländarnas åsikter och önskemål samlas in även i en gallupundersökning som genomförs av TNS Kantar Oy. Informationen samlas in så att resultaten representerar finländarnas åsikter enligt region, åldersgrupp och socioekonomisk bakgrund. I beredningen av ärendet bedöms även andra konsekvenser av tidsomställningen och dessutom hör man experter i frågan.

Tiden har ställts om i mer än 35 år

I Finland tillämpas sommartid sedan 1981. Enligt gällande bestämmelser tillämpas sommartid från klockan 03.00 sista söndagen i mars, då klockan ställs en timme framåt. Sommartiden upphör sista söndagen i oktober klockan 04.00, då klockan ställs en timme bakåt. Sommartid gäller alltså sju månader om året. Vintertid lever vi i fem månader om året.

Valet av vilken tid vi väljer att tillämpa om vi avskaffar omställningen av klockan inverkar bl.a. på hur ljusa kvällarna, respektive morgnarna är. Om går över till att permanent följa sommartid blir kvällarna i snitt något ljusare och morgnarna mörkare. Om vi däremot byter till permanent vintertid blir morgnarna i snitt något ljusare och kvällarna mörkare.

I praktiken påverkas t.ex. företag av vilken tidszon andra länder befinner sig i. Att slopa tidsomställningen beräknas också ha positiva konsekvenser bl.a. på hälsan
Kapaciteten i webbtjänsten Dinåsikt.fi har höjts

Diskussionen som kör igång på forumet Dinåsikt.fi har väckt ett stort intresse och antalet respondenter kommer att bli exceptionellt stort. Kapaciteten i tjänsten har höjts för att tillgodose det stora antalet besökare, men det kan tidvis förekomma tröghet eller avbrott i tjänsten.

Vad händer härnäst?

Först kommer EU att ta ställning till kommissionens förslag om att avskaffa tidsomställningen. Efter det får varje EU-land själv bestämma till vilken tidszon det hör.

Riksdagen har antagit en gemensam ståndpunkt om att främja avskaffandet av tidsomställningen i EU. Än så länge finns inget beslut om till vilken tidszon Finland borde höra.

Det är riksdagen som slutligen bestämmer vilken tid som införs permanent om man i EU beslutar att slopa omställningen av klockorna.

Medborgarna hörs på bred bas i frågan med hjälp av enkäter och opinionsundersökningar. De insamlade uppgifterna används för att bereda ärendet.

Härnäst kommer direktivförslaget att behandlas i statsrådet och i riksdagen. Under behandlingen bildas Finlands officiella ståndpunkt. I EU fortsätter beredningen av direktivet i rådet och i Europaparlamentet.

Om direktivet godkänns sker det genom ett gemensamt beslut av Europaparlamentet och rådet. Inte förrän efter detta kan direktivet genomföras nationellt i de enskilda EU-medlemsstaterna.

För att övergången till det nya systemet ska bli så smidig som möjligt ska varje medlemsstat senast i april 2019 meddela om det tänker gå in för att permanent tillämpa sommar- eller vintertid.

Enligt kommissionens förslag sker den sista obligatoriska övergången till sommartid söndagen den 31 mars 2019. Efter det kan de EU-stater som på permanent basis vill övergå till vintertid ännu en gång ställa om klockorna söndagen den 27 oktober 2019. Efter detta datum är det inte längre möjligt att byta tid.

Dinåsikt.fi: Enkät om att avskaffa omställningen av klockan (enkäten är öppen 26.9-12.10.2018) www.kellojensiirto.otakantaa.fi.


Förfrågningar om intervjuer med minister Anne Berner:
Riitta Mäkelä, [email protected]

Ytterligare information:
Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502