Efterhandsutvärdering Stödprogrammet för bredband har haft positiva effekter på nätbyggande i glesbygdsområden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2023 11.20 | Publicerad på svenska 18.1.2023 kl. 11.54
Pressmeddelande
Bild: Markus Pentikäinen, Keksi / Kommunikationsministeriet
Bild: Markus Pentikäinen, Keksi / Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet har publicerat en efterhandsutvärdering av stödprogrammet för bredband. Enligt utvärderingen har bredbandsstödsprogrammet haft en positiv effekt på utbyggnaden av fiberoptiska nät i glesbygden i Finland.

Stödprogrammet för bredband, som tidigare gick under namnet Projektet snabbt bredband, inrättades för att främja utbyggnaden av snabba bredbandsnät i områden där det inte annars på marknadsvillkor skulle ha byggts några nät. Genom stödprogrammet beviljades statligt stöd för byggnadskostnaderna för snabba bredbandsnät åren 2011-2022.

I den efterhandsutvärdering som nu publicerats utreddes hur målen för stödprogrammet har nåtts under projektet samt eventuella utvecklingsåtgärder. I efterhandsutvärderingen bedömdes också stödprogrammets inverkan på sådana fall där det har visat sig att stödprogrammet eller andra åtgärder som vidtagits vid sidan av det har orsakat ekonomiska svårigheter för en del av kommunerna eller stödmottagarna.

I efterhandsutvärderingen konstateras det att stödprogrammet för bredband har haft en positiv effekt på utbyggnaden av fiberoptiska nät i glesbygden i Finland. Det byggdes rikligt med nät i glest bebyggda områden, såsom Lappland och Norra Karelen, där optisk fiberförbindelse inte skulle ha byggts på marknadsvillkor. Genom stödprogrammet för bredband har man skapat ett alternativ till mobila nät som stödmottagarna så gott som alltid skulle varit tvungna att använda utan stödprogram.

Av efterutvärderingen framgår det att också kommunernas livskraft och möjligheterna till distansarbete och utbildning har förbättrats i och med stödprogrammet. Målet med stödprogrammet var att skapa tillgång till snabb bredbandsuppkoppling för 130 000 fastigheter. Detta mål uppnåddes genom de nätverk som byggts.

Efterhandsutvärderingen av stödprogrammet har gjorts av Sitowise Oy.

Bredbandsstödet är en del av regeringsprogrammet

Det nya stödprogrammet för bredband inleddes vid ingången av 2021. För detta ändamål stiftades en ny lag om stöd för byggande av bredband, som trädde i kraft den 1 januari 2021. Inom ramen för det pågående stödprogrammet fördelas sammanlagt 32 miljoner euro ur EU:s återhämtningsinstrument för åren 2022-2023.

Bredbandsstödet är en del av regeringsprogrammet. Enligt det är stödprogrammet för bredband inriktat på områden där kommersiellt bredband inte planeras förrän 2025.

Ytterligare information:

Sofia Lindbäck, specialsakkunnig, tfn 0295 342 165, [email protected]