Den publika laddinfrastrukturen utvidgas i snabb takt i Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2022 13.00 | Publicerad på svenska 17.10.2022 kl. 16.57
Pressmeddelande
Karta: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Karta: Transport- och kommunikationsverket Traficom

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar

Fler än var tredje ny personbil drivs redan med nya drivmedel. Även den publika laddinfrastruktur som betjänar elbilarna och laddhybridbilarna har redan relativt god geografisk täckning i hela landet. Det framgår av en promemoria som Transport- och kommunikationsverket Traficom har utarbetat om nuläget i fråga om infrastrukturen för distribution av alternativa drivmedel. Promemorian har gjorts på uppdrag av kommunikationsministeriet i syfte att stödja arbetet med den nationella distributionsinfrastrukturen.

Den publika laddinfrastrukturen för personbilar har utvidgats snabbt under de senaste åren. Laddinfrastrukturens täckning i Finland är ganska bra. I nästan hela landet finns den närmaste publika laddstationen inom en radie av 50 kilometer.

Tätast är laddnätverket i södra och västra Finland, där en laddstation nästan alltid finns inom en radie på 25 kilometer. Under det senaste året har i synnerhet antalet laddstationer med hög effekt och snabb laddning ökat särskilt i städerna och invid de viktigaste huvudvägarna.

I Finland finns redan nästan 1 800 publika laddstationer med nästan 8 000 laddpunkter

I augusti 2022 fanns det 1 788 publika laddstationer med sammanlagt 7 719 laddpunkter i Finland. Av dem var 542 snabba laddpunkter (uteffekten 50-150 kW) och 515 laddpunkter med hög effekt (uteffekten minst 150 kW). Största delen av elbilsanvändarna i Finland laddar sin bil i första hand hemma. Laddning vid publika laddpunkter fungerar som komplettering vid längre resor.

Energiomställningen och utfasningen av fossila drivmedel inom transportsektorn framskrider

Av alla första registreringar av personbilar i januari-september 2022 gällde 36 procent bilar som drivs med nya drivmedel, medan motsvarande andel för fyra år sedan var 6 procent. Till bilar som drivs med nya drivmedel hör helt eldrivna bilar, laddhybrider, gasbilar och flexfuelbilar. 

Import av begagnade bilar som drivs med nya drivmedel har blivit allt vanligare. Av de begagnade personbilar som importerades i januari-september 2022 var 55 procent sådana som drivs med nya drivmedel. Andelen har ökat med cirka 15 procentenheter sedan årsskiftet.

5 procent av alla personbilar drivs med nya drivmedel

I slutet av juni 2022 utgjorde de bilar som drivs med nya drivmedel cirka 5 procent av alla påställda personbilar i vårt land. Andelen bensindrivna personbilar var 68 procent och andelen dieseldrivna 27 procent.

Antalet lastbilar som drivs med biogas ökar stadigt och är för närvarande 450 stycken. Det hittas hela tiden nya användningsändamål för gasbilar. Till och med vid tung transport av rundvirke har det tagits i bruk en bil som drivs med flytande biogas. Antalet eldrivna lastbilar i användning uppgår till 20 stycken.

Utvecklingen är snabbast i fråga om stadsbussarna

När det gäller elektrifieringen av bussarna går utvecklingen snabbt. Av alla bussar i stadstrafik som registrerades första gången 2021 var över 80 procent eldrivna.

År 2018 var största delen av de nya bussarna i lokaltrafiken i städerna fortfarande dieseldrivna. Miljöstyrning vid upphandlingar och den tekniska utvecklingen gjorde att situationen förändrades på fyra år. År 2021 var andelen nya eldrivna bussar redan över fyra gånger större än andelen dieseldrivna.

När det gäller bussar som används i busstrafiken mellan städer och för chartertrafik har elektrifieringen inte kommit i gång än.

Ett program för distributionsinfrastruktur är under beredning

Den lägesbeskrivning som nu färdigställts stöder det arbete som inleddes i våras av arbetsgruppen för nationell distributionsinfrastruktur. Arbetsgruppen för distributionsinfrastruktur, som leds av kommunikationsministeriet, bedömer nuläget för Finlands distributionsinfrastruktur, huruvida de nuvarande åtgärderna är tillräckliga och vilka eventuella nya åtgärder som behövs för att utveckla infrastrukturen.

"Arbetsgruppen för distributionsinfrastruktur deltar i genomförandet av färdplanen för fossilfria transporter, där det har fastställts metoder för att halvera utsläppen från inrikestrafiken till 2030. För att det målet ska nås behöver vi en modernare bilpark och en distributionsinfrastruktur som stöder hållbara transporter. Omställningen sker nu i glädjande takt, men målet är inte lätt och kräver resoluta åtgärder även i fortsättningen", säger Päivi Antikainen, ordförande i arbetsgruppen för distributionsinfrastruktur och enhetsdirektör vid kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppen för nationell distributionsinfrastruktur ska titta på såväl elladdning som tankning av biogas och väte. Arbetsgruppen ska ta fram ett nationellt distributionsinfrastrukturprogram som ska sträcka sig till 2030-talet och som kommer att publiceras i början av 2023.

Mer information:                 

Heidi Auvinen, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 029 534 5361, [email protected]

Outi Ampuja, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 029 534 5276, [email protected]

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, [email protected]