Den övre åldersgränsen för förare av tunga fordon slopas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2009 13.49 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Den övre åldersgränsen på 70 år för förare av tunga fordonskombinationer och bussförare föreslås bli slopad.

Statsrådet beslutade om innehållet i en proposition om ändring av vägtrafiklagen den 5 november. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen den 13 november. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2010.

Enligt förslaget till ändring av vägtrafiklagen ska körrätten för lastbil och buss kunna förlängas med högst två år i sänder efter 70 års ålder. En förlängning av körrätten förutsätter alltid läkarintyg. Genom att körkorten för förare av tunga fordon är i kraft en kortare tid och förarnas hälsotillstånd oftare följs upp vill man öka trafiksäkerheten.

Då den övre åldersgränsen avlägsnas ger det en möjlighet för arbetsföra förare att fortsätta sin yrkeskarriär. Det underlättar transportföretagens verksamhet då kraven på yrkeskompetens och körkort som gäller förare av tunga fordon har skärpts.

I propositionen föreslås också att en förare av tunga fordonskombinationer eller buss, som förlorat sin körrätt på grund av den övre åldersgränsen inom högst ett år innan lagen trätt i kraft, kan återfå körrätten utan ny förarexamen. Till ansökan bör bifogas ett nytt läkarintyg. Ett nytt körkort kan beviljas för högst två år.

Avlägsnandet av den övre åldersgränsen är kopplat till EU:s nya körkortsdirektiv, enligt vilket man bör frångå den övre åldersgränsen senast i början av år 2013. En övre åldergräns för körrätt är sällsynt i EU:s medlemsländer. Förutom i Finland har en sådan tillämpats endast i några andra stater, där den gällt framförande av buss.

Ytterligare information
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571, 040 716 4140