Den nya sjötrafiklagen ska öka säkerheten och förbereda sjötrafiken för framtiden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2018 13.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ny sjötrafiklag som ska uppdatera och samla trafikreglerna inom sjötrafiken, inklusive sjövägmärkena. Reformens syfte är att möjliggöra automatisering, att öka sjösäkerheten och främja ansvarsfull båttrafik. Myndigheternas roller och uppgifter ska samtidigt göras tydligare.

Regeringen föreslog en ny sjötrafiklag den 18 oktober 2018. Den ska upphäva den gällande sjötrafiklagen och lagen om farkostregistret och ändra vissa andra lagar.

- Sjötrafiklagen är ett led i regeringens avregleringsprojekt, som siktar på att göra finländarnas vardag enklare genom att skapa smidigare författningar. När de nu splittrade reglerna för sjötrafiken samlas till en tydlig helhet blir de lättare att hitta dem och tillämpa dem. Att se över lagstiftningen är ett sätt att förbättra säkerheten till sjöss. Sjötrafiklagen är också ett sätt att förbereda sjötrafiken inför framtiden och den tilltagande automatiseringen, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Nya bestämmelser om befälhavare på fritidsbåtar

I förslaget ingår också nya bestämmelser om befälhavare för fritidsbåtar. De motsvarar delvis bestämmelserna om yrkesmässig trafik, men kraven föreslås vara lindrigare. Bestämmelser om befälhavare behövs med tanke på säkerheten för passagerare på farkoster samt för att underlätta övervakningen av sjötrafiken och möjliggöra automatisering.

Enligt propositionen kan en förare, användare eller någon annan person som styr eller manövrerar farkosten betraktas som befälhavare. Farkoster ska också kunna fjärrstyras. Förslaget innehåller inte obligatorisk användning av flytväst i alla situationer. Båtens befälhavare föreslås ansvara för att passagerarna är iklädda flytplagg om förhållandena, till exempel vädret eller sjögången, kräver det.

Regleringen om hyrbåtar lindras, sanktionssystemet ses över

Enligt förslaget ska bestämmelserna som gäller hyrbåtar lindras och sanktionssystemet ses över. Målet med dessa reformer är att underlätta uthyrningen av båtar och främja delningsekonomi. I propositionen föreslås att alla krav som gäller besiktning av och utrustning på hyrbåtar ska frångås helt. Bara hyresbåtar med besättning, t.ex. taxibåtar, ska räknas som hyrbåtar.

Det föreslås att sanktionssystemet ska moderniseras och att det ska införas ett system med avgift för trafikförseelse som till sina huvuddrag motsvarar det som föreslås för vägtrafiken. Enligt förslaget ska en avgift för trafikförseelse i sjötrafik emellertid inte kunna påföras utan att farkosten stoppas. Avgiften ska enligt förslagen kunna påföras av polisen, Gränsbevakningsväsendet eller Tullen. Systemet föreslås ersätta det nuvarande systemet med ordningsbot för smärre förseelser. I förslaget ingår inte en ändring av promillegränsen.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2020.

Ytterligare information:

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 34 2544

Anne Berner