Den elektroniska autentiseringen fick spelregler

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.8.2009 13.38 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Den nya lagen om elektronisk autentisering och elektroniska signaturer trädde i kraft den 1 september. Med den nya lagen regleras de centrala förutsättningarna för pålitlig elektronisk identifiering.

De som erbjuder tjänster inom stark elektronisk autentisering bör anmäla om sin verksamhet till Kommunikationsverket inom sex månader från det lagen trädde i kraft. De tjänsteleverantörer som anmält sig följer de krav på tjänsternas kvalitet som ställs i lagen.

Verksamheten övervakas av Kommunikationsverket, som på sin webbplats upprätthåller en förteckning över de tjänsteleverantörer som anmält sig.

I fortsättningen kan enskilda personer på den här webbplatsen kontrollera om en leverantör av identifieringstjänster har gjort en anmälan. Så här får medborgarna på ett lätt sätt information om vilka tjänsteleverantörer man åtminstone kan utgå från att är pålitliga.

Av de nuvarande identifieringsverktygen uppfyller bland annat bankidentifieringarna och det medborgarcertifikat som ingår i personkortet som erbjuds av Befolkningsregistercentralen definitionen på stark elektronisk autentisering. Framöver kan också det mobilcertifikat som planeras av mobiltelefonoperatörerna uppfylla förutsättningarna för stark elektronisk autentisering.

Med lagen hoppas man främja utbudet av allt fler, längre utvecklade elektroniska tjänster, eftersom sådana tjänster ofta behöver elektronisk autentisering för att vara pålitliga. Sådana tjänster kan bland annat omfatta olika rättshandlingar som till exempel avtal.