Cypern inleder sitt första EU-ordförandeskap 1.7.

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2012 13.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Den 1 juli axlar Cypern för första gången ansvaret för EU:s roterande, halvåriga ordförandeskap. Cypern har varit medlem i EU från och med 2004. Temat för Cyperns EU-ordförandeskap är "Ett bättre Europa".

Trafikens prioriteter - intelligenta transportsystem och trafiksäkerhet

Inom trafiken kommer man att skapa nya och innovativa teknologitjänster, förbättra intelligenta transportsystem och prioritera speciellt ungas trafiksäkerhet att prioriteras under Cyperns ordförandeskap. Kommunikationsministerierna kommer att sammanträda på ett inofficiellt möte den 16-17 juli i Nicosia för att diskutera intelligenta transportsystem. Cypern står som värd för Europeiska trafiksäkerhetsdagen den 25 juli.

Under Cyperns ordförandeskap fortsätter behandlingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Därtill fortsätter även behandlingen av ett förslag angående fonden för ett sammanlänkat Europa i samband med förhandlingarna om EU:s mångåriga budgetramar.

Angående flygtrafiken lyfter man fram särskilt det så kallade flygplatspaketet och främjandet av det gemensamma europeiska luftrummet.

Under sitt ordförandeskap kommer Cypern också att satsa på EU:s gemensamma havspolitik. Cypern ämnar också förbättra det branschspecifika och branschöverskridande samarbetet mellan medlemsländer som delar samma havsområde.

EU:s gemensamma havspolitik omfattar allt som angår hav och världshaven. Med detta vill man utveckla och öka samarbetet mellan olika politiska områden.

Under Cyperns ordförandeskap kommer nät- och informationssäkerhet att prioriteras

Angående kommunikationspolitiken kommer man att försöka öka medborgarnas och företagens förtroende för nättjänster genom att fortsätta behandla förslaget som berör framtiden för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA).

Under Cyperns ordförandeskap kommer man dessutom att inleda arbetet kring utarbetandet av en säkerhetsstrategi för Internet och behandlingen av kommissionens färska lagförslag om betrodda tjänster som berör elektronisk identifiering och elektroniska transaktioner. Under Cyperns ordförandeskap kommer man även att fortsätta behandla förslaget angående vidareutnyttjande av informationsmaterial (PSI-direktivet).

Cypern strävar efter att få en överblick över riktlinjerna som berör telekommunikationsnäten. Dessutom kommer Europeiska kommissionen under Cyperns ordförandeskap att publicera en molnstrategi och en mellanrapport om EU:s digitala agenda.

EU:s medlemsländer axlar ordförandeskapet i tur och ordning

Medlemsländerna i EU fungerar som ordförande i tur och ordning halvårsvis. Ordförandelandet ansvarar för att EU-rådets verksamhet fortlöper, representerar EU på internationella konferenser, arrangerar evenemang och utarbetar rådets dagordning.