Gemensamma teser för transportmarknaden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2019 11.57 | Publicerad på svenska 9.5.2019 kl. 12.13
Nyhet
Automatbuss i trafik (Kuva: Aleksandra Suzi, Shutterstock)
Automatbuss i trafik (Kuva: Aleksandra Suzi, Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har i samarbete med olika aktörer inom transportområdet berett en spelbok för transportsektorn. I spelboken ingår riktlinjer speciellt för den privata och den offentliga sektorns roller inom transportmarknaden samt en gemensam vision för hur tillväxtmöjligheterna inom området kan utnyttjas. Utkastet till spelbok är på remiss fram till den 31 maj 2019.

I spelboken fastställs åtta teser för transportsektorn. Teserna syftar till att  främja en jämlik och hållbar transportmarknad som bygger på användarnas behov samt en företagsdriven tillväxt inom transportbranschen.

I teserna uppmanas aktörerna inom transportsektorn att främja:

ett fungerande och tryggt transportsystem

en transportmarknad som förnyas genom konkurrens

samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn

en tydlig rollfördelning mellan aktörerna inom branschen

interoperabilitet mellan offentligt köpta tjänster och service som tillhandahålls på marknadsvillkor 

sakkunskap och transparens i offentliga upphandlingar

eldriven trafik, automatisering och service- och försökskultur

attraktiviteten av yrken inom transportområdet

I spelboken ingår också en beskrivning av tillväxtmöjligheterna inom branschen samt den offentliga sektorns olika roller på transportmarknaden.

Den offentliga sektorn har en viktig roll i reformen av transportsektorn. Förutsättningar för reformer inom transportsektorn skapas bland annat genom politik och reglering som möjliggör förändringar. Offentlig upphandling och försöksverksamhet samt de krav som ställs på dessa stöder för sin del utvecklingen av marknaden, nya affärsmodeller och tekniska lösningar. 

Spelboken syftar också till att främja det praktiska genomförandet av lagen om transportservice. Lagens centrala mål är att erbjuda medborgarna bättre transporttjänster och att främja digitaliseringen av tjänster inom området för trafik och transport.

En del av det nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn

Spelboken för transportområdet är en av åtgärderna som ingår i det nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn 2018-2022. 

Utgångspunkten i tillväxtprogrammet är att forskningsinstitutioner, den offentliga sektorn och den privata sektorn tillsammans ska främja företagsdriven utveckling, tillväxt och internationalisering inom transportsektorn. Fokusen ligger på utveckling av tjänster som bygger på företagsdrivna verksamhetsmiljöer och kundernas behov. 

Målet med programmet är att utveckla transportsektorn till en växande bransch med flera olika företagsdrivna samarbetsnätverk som siktar på internationell tillväxt. Man vill också göra Finland till en miljö som drar till sig plattformar för testning och pilotförsök samt placeringar och investeringar.

Tillväxtprogrammet för transportsektorn är ett samarbetsprojekt mellan ministerier, myndigheter, städer samt aktörer och företag inom transportsektorn.  Projektet leds av arbets- och näringsministeriet.

Vad händer härnäst?

Utkastet till spelbok för transportsektorn har skickats på remiss. Utlåtanden om utkastet kan lämnas fram till den 31 maj 2019 i tjänsten utlåtande.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätts beredningen av spelboken som tjänsteuppdrag och i en arbetsgrupp. Avsikten är att spelboken blir klar under hösten 2019.