Klockan ställs om till vintertid söndagen den 27 oktober

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2019 16.20
Pressmeddelande
Klockan ställs om till vintertid söndagen den 27.10.2019 (Bild: KM)
Klockan ställs om till vintertid söndagen den 27.10.2019 (Bild: KM)

Sommaren är slut och vi går över till vintertid (standardtid) natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs tillbaka en timme söndagen den 27 november klockan 4.00 på efternatten.

Klockan ställs om i alla EU-medlemsstater samma dag och på samma klockslag. Att omställningen görs vid samma tidpunkt är viktigt bland annat för tåg- och flygtrafiken. Växlingen sker alltid den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober. Efternatten till söndag har valts som tidpunkt eftersom trafiken då är som lugnast och omställningen av klockan skapar så liten olägenhet som möjligt.

Enhetlig praxis med sommartid och vintertid tillämpas i hela Europeiska unionen.

I Finland har sommartid och normaltid tillämpats varje år sedan 1981. De övriga nordiska länderna införde sommartid redan ett år tidigare. Finland var det sista landet i Europa som övergick till att regelbundet ställa om klockan till sommartid.

Den första gången man i Finland gjorde ett försök med sommartid var under andra världskriget 1942. Den gången blev försöket en engångsföreteelse.

Europeiska kommissionen har föreslagit att sommartiden ska slopas

Europeiska kommissionen har föreslagit att sommartiden ska slopas. Kommissionen föreslår att omställningen av klockorna ska avskaffas genomgående i EU.

Europaparlamentet röstade om kommissionens förslag redan våren 2019 och föreslog då att EU bör sluta med tidsomställningen från och med 2021. Finland har under hela sitt EU-ordförandeskap arbetat för att slopa omställningen mellan vintertid och sommartid. Finland kan inte på nationell nivå besluta att slopa tidsomställningen, utan beslutet måste fattas i EU.

Om direktivet antas sker det genom ett gemensamt beslut av Europaparlamentet och rådet. Inte förrän efter detta kan direktivet genomföras nationellt i de enskilda EU-medlemsstaterna.

Finländarnas åsikter om tidsomställningen har utretts bland annat med en gallupundersökning och med en för alla medborgare öppen enkät i justitieministeriets webbtjänst Dinåsikt.fi. Största delen av dem som deltog i utredningarna understöder slopad tidsomställning. I svaren understöddes sommartid och vintertid jämnt.

I sista hand är det riksdagen som bestämmer vilken tid som införs permanent om EU beslutar att slopa omställningen av klockan. Regleringen sker genom lag och beslutet fattas i samband med att lagen stiftas.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975