Beslutssättet för klassificering av landsvägar ska ändras – remissbehandling inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 15.49 | Publicerad på svenska 21.4.2022 kl. 10.36
Pressmeddelande
Bilar och buss i korsning i Jyväskylä (Bild: Juha Tuomi / Rodeo)
Bilar och buss i korsning i Jyväskylä (Bild: Juha Tuomi / Rodeo)

Landsvägarna klassificeras i riksvägar, stamvägar, regionala vägar och förbindelsevägar. Kommunikationsministeriet föreslår i en bedömningspromemoria att beslut om landsvägarnas funktionella klasser ska fattas i samband med godkännandet av vägplaner i stället för i förordning. Utlåtanden om bedömningspromemorian kan lämnas fram till den 13 maj 2022.

Landsvägarna har sedan 1990-talet delats in i funktionella klasser, vilket har styrt vägunderhållet, vägplaneringen, planeringen av markanvändningen och vägledningen. Klassificeringen ur funktionssynpunkt visar vägens roll och vilken betydelse den har för trafikförmedlingen och förenandet av regionerna. Landsvägarna klassificeras utifrån vägens trafikmässiga betydelse i riksvägar, stamvägar, regionala vägar och förbindelsevägar. Väghållningen fastställs inte enbart utifrån den funktionella klassen. Tillgänglig väghållningsfinansiering och trafikmängder inverkar också.

I den bedömningspromemoria som beretts vid kommunikationsministeriet föreslås en ändring av lagen. I Finland har det i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) från ingången av 2019 föreskrivits att bestämmelser om ändringar i den funktionella klassificeringen av landsvägar utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. I fortsättningen ska beslut om de funktionella klasserna fattas i samband med godkännandet av vägplanen. Vägplanerna ska godkännas av Transport- och kommunikationsverket. Av särskilda skäl kan verket överföra planen till kommunikationsministeriet för godkännande.Uppdateringen av den funktionella klassificeringen av landsvägarna är en av åtgärderna för 2022 i den riksomfattande trafiksystemplanen.

Ändringsbehoven i fråga om klassificeringen av landsvägar ska utredas

För närvarande utfärdas bestämmelser om indelningen av landsvägar i riksvägar, stamvägar, regionala vägar och förbindelsevägar genom förordning av kommunikationsministeriet.

- Riksvägarna betjänar långväga trafik som är riksomfattande eller rör sig över landskapsgränserna.

- Stamvägarna kompletterar nätet av riksvägar och betjänar trafiken inom landskapen.

- De regionala vägarna betjänar trafiken inom kommunerna i området och förbinder dem med riks- och stamvägar.

- De övriga landsvägarna är förbindelsevägar.

I promemorian föreslås det att ändringsbehoven i fråga om funktionsklasserna för de nuvarande landsvägarna ska utredas i det regionala trafiksystemarbetet. Utifrån regionala utredningar ska man bereda riksomfattande riktlinjer om ändringsbehoven i fråga om den funktionella klassificeringen av landsvägarna och kriterierna för detta. Arbetet ska vara en del av beredningen av nästa riksomfattande trafiksystemplan.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 13 maj 2022. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på nätet på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected].

Ändringarna ska genomföras genom ett lagstiftningsprojekt som inletts våren 2022. Genom det verkställs EU-lagstiftningen och det så kallade Smart TEN-T-direktivet, genom vilket tillståndsförfarandet för projekt inom det transeuropeiska transportnätet TEN-T förenhetligas. En regeringsproposition ska överlämnas till riksdagen i november 2022.

Ytterligare information:

Mervi Karhula, trafikråd, tfn 0295 342 976, [email protected] (13-27.4)

Eeva Ovaska, regeringssekreterare, tfn 0295 342 113, [email protected] (fr.o.m. 28.4)