Beslut om nya trafikledsprojekt och om en skrotningspremie

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2017 13.40
Pressmeddelande

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2018. I budgeten har anslag reserverats för skrotningspremier för bilar och för nya utvecklingsprojekt inom transportinfrastrukturen. Ett av infrastrukturprojekten finansieras enligt livscykelmodellen.

Regeringen beslutade i budgetmanglingen att reservera 8 miljoner euro för skrotningspremier för bilar 2018. Beslut om på vilket sätt premien betalas fattas senare.

- Målet med skrotningspremien är att påskynda anskaffningen av utsläppsnåla fordon och föryngringen av bilparken. Dessutom är jag nöjd med att antalet utvecklingsprojekt tacka vare detta initiativ höjs redan under innevarande regeringsperiod. Vi stöder regeringens mål i fråga om konkurrenskraft, tillväxt och klimat, säger kommunikationsminister Anne Berner.

År 2018 inleds följande projekt: Ring I i Bredvik i Esbo, arrangemangen för anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron i Esbo, förbättrandet av havsfarlederna till Nordsjö i Helsingfors och till Karleby samt ersättandet av färjeförbindelsen till Karlö med en bro. För en förbättring av transportförbindelserna till bioproduktfabriken i Äänekoski reserveras i enlighet med tidigare förslag 5 miljoner euro.

Totalkostnadskalkylen för havsfarleden till Karleby är 45 miljoner euro. Det är meningen att kostnaderna för projektet ska fördelas mellan staten och Karleby stad. Kostnadsfördelningen preciseras under den fortsatta beredningen av projektet. Målet med projektet är att förbättra transportekonomin för de godstransporter som går via Karleby hamn.

Regeringen har beslutat förbättra trafikförbindelserna mellan fastlandet och ön Karlö i Bottenviken. Bron till Karlö byggs enligt livscykelmodellen. Projektet inleds 2018.

- Livscykelmodellen är i detta fall ekonomiskt mest fördelaktig. Projektet omfattar förutom finansieringen även underhållet under avtalstiden. Genom att finansieringen av investeringen periodiseras över en längre tidsperiod blir det lättare att bedöma effekterna av investeringarna och driftsutgifterna i statsfinanserna, säger minister Anne Berner.

- Jag är glad över att vårt mål om att fördjupa farlederna till tre hamnar blir verklighet. Nu står Nordsjö och Karleby i turen. En ökning av farledsdjupet till hamnen i Uleåborg beviljades finansiering redan i tilläggsbudgeten för 2017. Detta möjliggör smidigare varutransporter på det hela taget och gagnar därigenom Finlands utrikeshandel, berättar minister Berner.

För underhållet av transportnätet, alltså den grundläggande infrastrukturhållningen, anvisas 1,4 miljarder euro. Av anslaget är 453 miljoner euro finansiering för att minska det eftersatta underhållet inom regeringens strategiska spetsprojekt.

Vid ministeriet bereds dessutom ett eller ett par omfattande utvecklingsprojekt som avser transportnätet och om dessa fattas beslut i regeringens ramförhandlingar på våren 2018. Avsikten är att också dessa projekt ska inledas under denna valperiod.

I regeringens ramförhandlingar på våren 2017 beslutade man att under åren 2018-2021 satsa 100 miljoner euro på åtgärder som ingår i regeringens energi- och klimatstrategi. För att genomföra strategin har det i budgeten reserverats totalt 6 miljoner euro per år för att stödja anskaffningen av renodlade elbilar och konverteringen av gas- och flexbränslebilar. Utbyggnaden av laddnings- och distributionsnätet och elektrifieringen av tätortslogistiken stöds med 4 miljoner euro per år på ett regionalt jämlikt sätt. Utvecklingen av den offentliga persontrafiken i stadsregioner stöds med 4 miljoner euro per år. Dessutom stöds en ökning av upphandlad trafik och trafik som omfattas av allmän trafikplikt på järnvägarna med 2 miljoner euro per år.

För insatser i avsikt att upprätthålla informationssäkerheten och funktionssäkerheten i det digitala samhället anvisas 2 miljoner euro.

Omkostnaderna för Meteorologiska institutet får ett tillägg på 1 miljon euro för att bygga ut radarnätet. Utöver detta anvisas 0,75 miljoner euro för finansieringen av anläggningsprojektet för forskningsinfrastruktur för aerosoler, moln och spårgaser (ACTRIS).

I budgeten har 2 miljoner euro reserverats för att stödja mångfaldet inom nyhetsverksamheten. Anslaget betalas 2018 som statsunderstöd till aktörer som innehar en programkoncession för en tv-kanal som betjänar allmänintresset och som producerar nyhets- och aktualitetsprogram.

Regeringens proposition med förslag till statsbudget offentliggörs efter statsrådets behandling i september.

Mer information

Intervjuer med minister Anne Berner:

Taina Pieski, kommunikationsdirektör, tfn 050 535 1574

Eftersatt underhåll av trafikleder, infrastukturprojekt och utsläppssnål trafik:

Mikael Nyberg, avdelningschef, tfn 040 837 8794

Stöd till tv-kanalernas nyhets- och aktualitetsverksamet:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400

Informationssäkerhet:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817

Meteorologiska institutet och budgetpropositionen som helhet:

Juhapekka Ristola, avdelningschef, tfn 040 078 8530