Beslut av IMO minskar koldioxidutsläppen från fartyg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2011 21.22 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

NYA REGLER OM ENERGIEFFEKTIVITET FÖR FARTYG

Internationella sjöfartsorganisationen IMO godkände på fredagen nya regler som ökar energieffektiviteten hos nya fartyg. Nya fartyg kommer att ha både mindre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. De regler som nu godkändes har varit under beredning i flera år. Lösningen nåddes efter en vecka av intensiva förhandlingar.

I de nya reglerna beaktas också Finlands förslag om speciella egenskaper för isförstärkta fartyg. I praktiken innebär detta att de speciella egenskaperna hos isförstärkta fartyg tas i beaktande när de nya reglerna tillämpas på projektering av fartyg. Detta garanterar att fartyg som färdas i isbelagda vatten inte försätts i en ofördelaktig ställning i förhållande till fartyg som enbart är avsedda för öppet vatten. För isförstärkta fartyg tillåts en högre motoreffekt, och deras skrov får vara tjockare än på fartyg som enbart färdas på öppet vatten.

Utvecklingsländernas oro angående nivån på det tekniska kunnandet stillades genom ett avtal om att fördjupa samarbetet inom bl.a. skeppsbyggnad.

Grundtanken med reglerna för energieffektivitet är att man vid projekteringen av varje nytt fartyg ska beräkna ett indexvärde för energieffektivitet (Energy Efficiency Design Index, EEDI). Detta värde bildas av den mängd koldioxid som produceras av fartygets maskineri i förhållande till den mängd last fartyget transporterar. Kalkylen utgår från att fartyget rör sig med en hastighet som motsvarar 75 procent av dess maskineffekt.

Referenskurvor har definierats för varje fartygstyp. De är beräknade som ett medelvärde av EEDI-värdena för fartyg som byggts under de senaste tio åren.

Reglerna för energieffektivitet tillämpas på nya fartyg med en bruttovolym på över 400 ton. EEDI-värdet för ett enskilt fartyg ska vara mindre än referenskurvans värde. I initialskedet kommer förfarandet endast att tillämpas på vissa fartygstyper såsom torrlastfartyg, olje- och gastankfartyg samt containerfartyg.

Reglerna tillämpas inte på bil- och passagerarfartyg (Ro-Ro) eller passagerar- och lastfartyg (Ro-pax) i initialskedet. Arbetet med att definiera ändamålsenliga regler för dessa fartygstyper fortsätter inom IMO. Detta har också varit Finlands linje i frågan.

Reglerna för energieffektivitet hos fartyg tas med i MARPOL-konventionens luftskyddsbilaga. Reglerna avses träda i kraft 2013. De regler som nu har godkänts gäller endast nya fartyg.

FÖRHANDLINGARANA OM EKONOMISKA
STYRMEDEL FORTSÄTTER
Arbetet med att stävja klimatförändringen fortsätter inom IMO. Rederierna ges incitament att vidta åtgärder för att minska fartygens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av ekonomiska styrmedel, dvs. genom att sätta ett pris på ett ton kol.

Finland anser att man bör lösa frågan om användningen av ekonomiska styrmedel på internationell nivå och inom IMO. En internationell lösning är den mest lämpliga med tanke på miljömålen samtidigt som den minskar kolläckaget och risken för snedvriden konkurrens.

Enligt en utredning som organisationen har gjort står sjöfarten för cirka tre procent av de globala koldioxidutsläppen. Transportbehovet ökar emellertid hela tiden, i synnerhet i Asien. Om inga åtgärder vidtas kan sjöfartens andel av utsläppen öka till hela 18 procent fram till 2050.

FRAMSTEG I FÖRBÄTTRINGEN AV
ÖSTERSJÖNS TILLSTÅND

Framsteg i förbättringen av Östersjöns tillstånd gjordes när IMO beslöt att utse det till ett specialområde där obehandlat toalettavfallsvatten från passagerarfartyg inte får släppas ut i havet. Enligt de nya reglerna kan passagerarfartyg tömma sitt avloppsvatten antingen i hamnarna eller rena det i egna avloppsreningsverk. Detta minskar näringsbelastningen i synnerhet i livligt trafikerade farleder.

Den tilltagande kryssningsfartygstrafiken har ökat näringsbelastningen på Östersjön. Övergödningen har ökat förekomsten av blågröna alger och förändrat undervattensnaturen i betydande grad. Även om fartygstrafiken endast är en av många utsläppskällor har den stor lokal betydelse. Utsläppen från kryssningsfartygen är i sådan form att algerna kan tillgodogöra sig näringen direkt. Dessutom sker merparten av utsläppen på sommaren då algproduktionen är som högst. Finländska passagerarrederier tömmer redan sitt avloppsvatten i hamnarna.

Östersjöländerna har inom ramen för HELCOM-samarbetet kommit överens om en vägkarta, enligt vilken mottagningskapaciteten för avloppsvatten i hamnarna i Östersjöregionen ska förbättras. En samarbetsgrupp för Östersjöområdet har grundats för att påskynda arbetet. I samarbetsgruppen ingår representanter för bl.a. hamnar, avloppsreningsverk, myndigheter och kryssningsrederier.

Mer information:
Regeringsrådet Lolan Eriksson, tfn 040 744 8118, [email protected]