Beredningen av slopandet av skyldigheten att distribuera radioprogramutbud fortsätter i kommunikationsministeriets arbetsgrupp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2022 14.00 | Publicerad på svenska 23.11.2022 kl. 9.26
Pressmeddelande
Person som använder en radio. (Bild: Shutterstock)
Person som använder en radio. (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet publicerade den 15 november 2022 ett sammandrag av utlåtandena om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation vad gäller skyldigheten att distribuera radioprogramutbud. Propositionen överlämnas inte till riksdagen under denna regeringsperiod, men beredningen av den fortsätter i kommunikationsministeriets arbetsgrupp.

Genom lagförslaget ska lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ändras så att skyldigheten att distribuera radioprogramutbud slopas. Det föreslås inga ändringar i skyldigheten att distribuera televisionsprogramutbud. Det föreslås inte heller utvidgningar av distributionsskyldigheten.

Till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation fogas också en bestämmelse om återkallande av radiotillstånd, om den som ansöker om tillstånd till exempel gör sig skyldig till hets mot folkgrupp eller äventyrar den nationella säkerheten.

Syftet med lagförslaget är att ändra den nationella lagstiftningen så att den motsvarar de krav som teledirektivet ställer i fråga om bestämmelserna om distribueringsskyldighet och att göra det möjligt för teleföretagen att använda nätet effektivare till exempel för att erbjuda snabbare förbindelser i kabelbredbanden.

För närvarande förpliktar den gällande distributionsskyldigheten teleföretag som är verksamma i kabeltelevisionsnätet att distribuera Rundradions televisions- och radioprogramutbud i sitt nät. Dessutom förpliktas dem som upprätthåller centralantennsystem, såsom husbolag, att se till att Rundradions tv- och radioprogramutbud finns att tillgå i deras system.

I utlåtandena önskas ytterligare utredningar om lagens konsekvenser

Utkastet till regeringsproposition om slopande av skyldigheten att distribuera radioprogramutbud var på remiss 5.9-2.10.2022. Sammanlagt 18 utlåtanden lämnades om propositionen.

Remissinstanserna ansåg att förslaget om att återkalla radiokoncessioner är bra, om den som ansöker om koncession i sin verksamhet gör sig skyldig till vissa brott.

En del remissinstanser understödde förslaget att slopa skyldigheten att distribuera radioprogramutbud. Enligt remissinstanserna skulle slopandet av distribueringsskyldigheten möjliggöra en effektivare användning av näten.

En del av remissinstanserna ansåg att den nuvarande distribueringsskyldigheten är bra och understödde således inte slopandet av skyldigheten att överföra radioprogramutbud.

En del av remissvaren uttryckte oro över lagens konsekvenser för grupper med särskilda behov, såsom synskadade, för vilka det är viktigt med informationsförmedling genom tal. Också de användare för vilka övergången till antennradio eller internetradio inte nödvändigtvis är möjlig uttryckte oro.

I utlåtandena framfördes önskemål om ytterligare utredningar om lagutkastets konsekvenser. Bedömningar begärdes till exempel om propositionens konsekvenser för tillgången till tjänster för grupper med särskilda behov och distributionen av luftbevakningsrapporter i centralantennsystem.

I utlåtandena framfördes också avvikande åsikter om vilka konsekvenser slopningen av distribueringsskyldigheten har för utfärdandet av varningsmeddelanden.

Arbetsgruppsberedningen fortsätter under ledning av kommunikationsministeriet

Regeringspropositionen överlämnas inte till riksdagen för behandling under denna regeringsperiod, men beredningsarbetet fortsätter. Kommunikationsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att tillsammans med de övriga ministerierna närmare utreda konsekvenserna av att distribueringsskyldigheten i fråga om radioprogramutbud slopas våren 2023.

Vad händer härnäst?

Arbetet med att bereda lagförslaget fortsätter i en arbetsgrupp.

Enligt teledirektivet ska distributionsskyldighetens aktualitet bedömas minst vart femte år. Nästa utvärdering görs åren 2026-27.

Ytterligare information

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 050 431 7036

Aino Sipari, enhetsdirektör, aino.sipari(a)gov.fi, tfn 050 326 5829

Jarkko Saarimäki, avdelningschef, jarkko.aarimaki(a)gov.fi, tfn 040 836 0397