Beredningen av lagstiftningen om offentlig upphandling av fordon framskrider – Finland får utsläppssnåla fordon och tjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2020 11.22
Pressmeddelande
Minsta andel rena och energieffektiva fordon vid offentlig upphandling. (Bild: KM)
Minsta andel rena och energieffektiva fordon vid offentlig upphandling. (Bild: KM)

En arbetsgrupp bereder som bäst hur EU-direktivet om offentlig upphandling av rena vägfordon ska genomfö-ras i Finland. Avsikten är att öka andelen utsläppsfria och utsläppssnåla fordon vid offentlig upphandling av fordon och transporttjänster. Till nästa ska arbetsgruppen utifrån en nyligen färdigställd utredning avväga olika alternativ för hur den nationella lagstiftningen kan genomföras kostnadseffektivt och med beaktande av regionala skillnader.

I utredningen har man granskat mängden offentliga upphandlingar, regionala skillnader i upphandlingarna samt distributionsinfrastrukturen för alternativa bränslen. Dessutom föreslås olika alternativ för hur Finland kan öka mängden rena fordon och tjänster inom vägtrafiken. Den utredning som kommunikationsministeriet har beställt är gjord av Ramboll Finland Oy.

Rena fordon spelar en viktig roll när det gäller att minska växthusgasutsläppen och uppnå målen i klimatavta-let från Paris. Trafiken står för ungefär en fjärdedel av de totala utsläppen i EU. Transportsektorn är den enda bransch i EU där utsläppen fortsätter att öka.

Offentliga upphandlingar är ett effektivt sätt att förnya fordonstekniken och minska utsläppen från trafiken. När den lagstiftning som nu bereds träder i kraft minskar användningen av fossila bränslen medan efterfrågan på alternativa bränslen, såsom el, gas och biobränslen, ökar. Kraven i direktivet bidrar till att regeringspro-grammets klimatmål kan uppnås.

Vilka offentliga upphandlingar omfattas av lagstiftningen?

- Kraven gäller den offentliga sektorns upphandling av vägtransportfordon och -tjänster.

- Kraven tillämpas när en upphandlande enhet köper, hyr, leasar, hyrköper eller upphandlar vissa transport-tjänster, såsom sophämtning eller posttransporter.

- Direktivet gäller endast nya upphandlingar eller avtal som överstiger priströskelvärdena i EU:s upphandlings-lagstiftning.

Hurdan är en ren personbil eller paketbil (M1, M2, N1)?

- Bilar med högst 50 g/km CO2-utsläpp fram till utgången av 2025 och 0 g/km från och med 2026. I praktiken innebär detta renodlade elbilar och fram till utgången av 2025 också laddningshybrider.

- Finland har ålagts en kvantitativ skyldighet att andelen rena personbilar och paketbilar vid upphandling ska vara 38,5 procent.

Hurdan är ett rent tungt fordon (N2, N3)?

- Tunga fordon som drivs med biobränsle, el, gas eller väte.

- Finland har ålagts en kvantitativ skyldighet att 9 procent av de upphandlade nya tunga fordonen ska vara rena under perioden 8/2021-2025 och 15 procent från och med 2026.

Hurdan är en ren buss (M3)?

- Bussar som drivs med biobränsle, el, gas eller väte.

- Finland har ålagts en kvantitativ skyldighet att 41 procent av de upphandlade nya bussarna ska vara rena under perioden 8/2021-2025 och 59 procent från och med 2026.

Vilka fordon omfattas inte av direktivet?

Direktivet gäller inte bussar i fjärrtrafik och chartertrafik och inte heller till exempel jordbruks- och skogsbruks-fordon eller två- och trehjuliga fordon. Dessutom kan en medlemsstat befria vissa fordon från de krav som anges i direktivet. Till dessa hör bl.a. utryckningsfordon, fordon som används av militären samt fordon på byggarbetsplatser.

Vad händer härnäst?

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik behandlar lagstiftningen under vårens lopp. Ett remissför-farande och ett diskussionsmöte om lagförslaget ordnas i maj-juni 2020. Kraven i direktivet ska tillämpas från och med augusti 2021.

Ytterligare information

Eleonoora Eilittä, specialsakkunnig, tfn 0295 342 089, eleonoora.eilitta(at)lvm.fi, Twitter @EleonooraE