Beredningen av bredbandsstödet framskrider – utlåtanden begärs om förlängning av stödprogrammet 2021

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2020 9.03 | Publicerad på svenska 30.4.2020 kl. 15.34
Pressmeddelande
Installation av optisk fiberkabel. (Foto: KM / Shutterstock)
Installation av optisk fiberkabel. (Foto: KM / Shutterstock)

Vid kommunikationsministeriet bereds en lag som gör det möjligt att bevilja offentligt stöd för byggande av bredband. Utlåtanden om regeringens proposition om stödet kan lämnas fram till den 12 juni 2020.

- Under coronavåren har man konstaterat att goda kontakter är livsviktiga för oss. I enlighet med regeringsprogrammet kan bredbandsstöd övervägas på områden där service inte uppkommer på marknadsvillkor. Med stödprogrammet där det nu reserverats 5 miljoner euro säkerställer vi att snabba förbindelser finns tillgängliga inom ett större område. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt förbättra möjligheterna till distansarbete och företagsverksamhet för finländarna, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

En uppföljning av stödprogrammet har skrivits in i regeringsprogrammet. Enligt stödprogrammet ska stöd riktas till områden där kommersiella krafter inte väntas bygga ut bredband förrän 2025. Stöd ska beviljas för byggande av snabba bredbandsförbindelser, dvs. förbindelser som möjliggör en hastighet på minst 100 megabit per sekund. Enligt planen för de offentliga finanserna reserveras fem miljoner euro för genomförandet av det riksomfattande bredbandsprojektet 2021. 

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har Finland förbundit sig till Europeiska unionens ambitiösa mål enligt vilka alla hushåll år 2025 ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 megabit per sekund. Finland har som mål att vara ett ledande land inom datakommunikationsnäten, vilket har fastställts i kommunikationsministeriets strategi för digital infrastruktur 2018. 

Stödvillkoren är i huvudsak oförändrade

Stödet är en fortsättning på stödprogrammet Snabbt bredband, vars ansökningstid löpte ut 2018. Nu vill man göra det möjligt att ansöka om och bevilja nya stöd från ingången av 2021. Det ska vara möjligt att få 66 procent av de stödberättigande kostnaderna i stöd för byggande av bredband, varav en del ska betalas av staten och en del av kommunerna. Villkoren för erhållande av stöd kommer i huvudsak att vara oförändrade, men till exempel kommunernas betalningsandelar kommer att fastställas på nytt. 

Stödprogrammet Snabbt bredband inleddes 2010. Syftet med stödprogrammet var att bygga ut bredband för 130 000 hushåll. Med hjälp av stödet har det hittills byggts cirka 25 000 kilometer optiska fibernät för nästan 100 000 hushåll. Utbetalningen av stöden fortsätter dock fram till 2021. Om pågående projekt genomförs enligt planerna kan målet vad gäller tillgången till bredband uppnås.

I slutet av 2018 hade 58 procent av hushållen i Finland tillgång till en snabb fast bredbandsförbindelse med en hastighet på minst 100 megabit per sekund. Tillgången till servicen varierar stort och det finns stora skillnader mellan landskapen och kommunerna. 

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas fram till den 12 juni 2020. Kommunikationsministeriet ordnar ett diskussionsmöte om bredbandsstödet på webben den 14 maj 2020. Vid mötet presenteras utkastet till regeringsproposition och intressentgruppernas synpunkter på stödprogrammet tas emot. Diskussionsmötet är öppet för alla och man måste anmäla sig till det senast den 11 maj.

Bestämmelser om stödet utfärdas genom lag. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen som en budgetlag under hösten 2020. De som bygger fibernät ska kunna ansöka om stöd från ingången av 2021. 

Ytterligare information:

Katariina Vuorela, konsultativ tjänsteman, 0295 34 2029, katariina.vuorela(at)lvm.fi, Twitter @vuorelakata