Beredningen av åtgärdsprogrammet för den riksomfattande trafiksystemplanen i gång

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2020 14.02 | Publicerad på svenska 15.6.2020 kl. 13.34
Pressmeddelande
En riksomfattande trafiksystemplan (Foto: Kommunikationsminitsteriet)
En riksomfattande trafiksystemplan (Foto: Kommunikationsminitsteriet)

I Finland utarbetas som bäst den första riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen (Liikenne 12). Den parlamentariska grupp som styr arbetet behandlar nu den första versionen av det åtgärdsprogram som ska inkluderas i planen.

I åtgärdsprogrammet fastställs hur målen i den riksomfattande trafiksystemplanen ska nås t.ex. i fråga om trafiknät och person- och godstrafiktjänster. Dessutom granskas regionala särdrag i utvecklingen av trafiksystemet.

Den parlamentariska styrgruppen, som består av riksdagsledamöter från alla riksdagspartier, leds av kommunikationsminister Timo Harakka.

- Den trafiksystemplan som nu är under beredning påverkar i hög grad framtiden. Den gäller hela Finland och alla färdsätt. Detta arbete utförs tillsammans med alla riksdagsgrupper och alla måste engagera sig för att säkerställa att planen blir långsiktig. Det är ytterst viktigt att den parlamentariska gruppen också styr beredningen av åtgärdsprogrammet, konstaterar minister Harakka.

Åtgärdsprogrammet utarbetas också inom de ekonomiska ramar som den parlamentariska styrgruppen har fastställt.

I den riksomfattande trafiksystemplanen inkluderas ett 12-årigt åtgärdsprogram och ett statligt finansieringsprogram. Dessutom granskas utvecklingen på längre sikt i form av en vision fram till 2050.

Den första riksomfattande trafiksystemplanen utarbetas för 2021-2032.

Åtgärdsprogrammet bereds i tre etapper

Den parlamentariska styrgruppen har fastställt tre mål för den riksomfattande trafiksystemplanen i fråga om tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. Dessa mål ska uppfyllas genom ett åtgärdsprogram vars första version har behandlats av den parlamentariska styrgruppen.

I den första versionen av åtgärdsprogrammet har särskild uppmärksamhet fästs vid främjandet av hållbar rörlighet och underhållet av trafiknät.

Hållbar rörlighet främjas till exempel av höjda kollektivtrafikstöd, utvecklande av resekedjor och rörlighetstjänster i hela Finland samt främjande av gång och cykling. Genom den finansiering som riktats till bastrafikledshållningen kan man minska reparationsskulden och förbättra landsvägar och banor.

Den parlamentariska styrgruppen drar upp riktlinjerna för den fortsatta beredningen av åtgärdsprogrammet under våren 2020. Nästa version av åtgärdsprogrammet bereds i enlighet med styrgruppens anvisningar. Vid beredningen beaktas också coronakrisens konsekvenser för trafiksystemet.

Avsikten är att den tredje versionen av åtgärdsprogrammet ska bli klar i oktober-november 2020.

Strategiska riktlinjer styr beredningen

Den parlamentariska styrgruppen har utöver mål beslutat om strategiska riktlinjer som preciserar planens mål och styr beredningen av åtgärdsprogrammet. I de strategiska riktlinjerna har man särskilt beaktat olika dimensioner av tillgänglighet.

Konsekvensbedömningen är en integrerad del av beredningen. De konsekvenser som bedöms är tillgänglighet samt servicenivån på resor och transporter, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och trafiksystemets säkerhet.

Intressentgrupper hörs under beredningen

Vid beredningen av planens mål och åtgärdsprogram har intressentgrupper hörts och deras synpunkter har beaktats vid beredningen.

I början av 2020 hölls diskussionsmöten i Helsingfors, Villmanstrand, Rovaniemi och Vasa. Därefter har särskilt de strategiska riktlinjerna diskuterats med landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna och den övriga dialogen kring beredningen av planen fortsatt.

I beredningen av planen och konsekvensbedömningen har man beaktat responsen från den remissbehandling som avslutades i början av året.

Vad händer härnäst?

Nästa intressentgruppsmöte hålls den 16 september i Helsingfors. Vid mötet presenteras följande version av planen som utarbetas utifrån anvisningar av den parlamentariska styrgruppen samt en konsekvensbedömning av planen.

Efter evenemanget har intressentgrupperna möjlighet att framföra sina synpunkter på åtgärderna innan den parlamentariska styrgruppen beslutar om utkastet till plan.

Intressentgrupperna har möjlighet att yttra sig om utkastet till plan och dess miljörapport i slutet av 2020 innan planen färdigställs till sin slutliga form.

Avsikten är att den första riksomfattande trafiksystemplanen ska vara färdig våren 2021. 

Det är statsrådet som fattar beslut om planen.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Ilkka Hamunen, tfn 050 478 1027

avdelningschef Sabina Lindström, tfn 040 527 6103

enhetsdirektör Timo Kievari, tfn 040 059 3706


* Pressmeddelandet har bearbetats 11.6.2020. Datum för intressentgruppsmötet har bytts, nytt datum är 14.9.2020.

* Pressmeddelandet har bearbetats 15.6.2020. Datum för intressentgruppsmötet har bytts, nytt datum är 16.9.2020.

Timo Harakka