Bedömningspromemoria på remiss: Förtroendet för taxibranschen ökas genom lagändringar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2024 13.51 | Publicerad på svenska 27.5.2024 kl. 12.02
Pressmeddelande
Asiakas istuu etupenkillä taksinkuljettajan vieressä ja maksaa taksimatkan puhelimella.
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om en bedömningspromemoria om ändringar i taxilagstiftningen för att rätta till bristerna inom taxibranschen. Utlåtanden om bedömningspromemorian kan lämnas fram till den 21 juni 2024.

Bedömningspromemorian innehåller förslag till lagändringar. Syftet med ändringarna är att öka förtroendet för taxibranschen och förbättra säkerheten. 

Bedömningspromemorian ser i första hand över de metoder som regleringen möjliggör för att påverka verksamheten och aktörerna inom taxibranschen. I promemorian behandlas dessutom praxis inom branschen, myndighetssamarbetet och andra metoder för att ingripa i verksamheten inom taxibranschen. 

Promemorian innehåller preliminära förslag om att stärka förarnas yrkesskicklighet och säkerheten inom branschen, skärpa villkoren för tillstånd för taxitrafik och effektivisera övervakningen av utbildningen och prov. I promemorian behandlas dessutom metoder för att bekämpa grå ekonomi och förbättra identifieringen av taxibilar samt angivningen av priser.

– Bedömningspromemorian innehåller många konkreta förslag för att återställa förtroendet för taxibranschen. Vi vill rätta till taxilagstiftningen ordentligt med fokus på säkerheten. Jag önskar att intressentgrupperna kommer med många utlåtanden för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma bästa möjliga slutresultat, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Metoder för att stärka yrkesskickligheten och säkerheten

Taxisäkerheten ska förbättras genom att förarnas yrkesskicklighet stärks. I bedömningspromemorian föreslås det att den obligatoriska utbildningen för taxiförare ska återinföras. Det föreslås ändringar i förarproven bland annat genom olika karenstider och bättre övervakning av proven. 

Ansvaret för ordnandet av företagarprovet överförs till Transport- och kommunikationsverket för att provets kvalitet ska kunna säkerställas bättre än för närvarande. För närvarande ordnas företagarutbildningen och företagarproven av utbildningsorganisationer som godkänts av Transport- och kommunikationsverket. I bedömningspromemorian föreslås mer preciserade behörighetsvillkor för utbildningsorganisationerna. 

Ett större antal domar i brottmål, såsom innehav av farliga föremål, bedrägeri och betalningsmedelsbrott, ska utgöra ett hinder för beviljande av körtillstånd. Dessutom ska säkerheten ökas genom att taxibilarnas identifierbarhet, övervakning och prismärkning förbättras. Det föreslås att lagen ändras så att en avgift för trafikförseelse kan påföras för bristfällig taxilykta och bristfällig angivning av priser. Tillsynen över taxibilar ska effektiviseras genom att fordonen kopplas till taxitrafiktillstånd. 

I bedömningspromemorian presenteras olika alternativ för bekämpning av grå ekonomi. Informationen har en central roll i bekämpningen av grå ekonomi. I bedömningspromemorian konstateras det att kommunikationsministeriet vid den fortsatta beredningen kommer att närmare utreda möjligheten att samla in information om taxiaffärsverksamhet i ett nytt molnbaserat system. 

Målet är att öka förtroendet för taxibranschen

I regeringsprogrammet har det fastställts riktlinjer för genomförandet av ett lagstiftningsprojekt som gäller taxitrafik. Sommaren 2023 började ministeriet bereda åtgärder för att avhjälpa bristerna inom taxibranschen och öka förtroendet för hela sektorn.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden om bedömningspromemorian kan lämnas fram till den 21 juni 2024 Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på www.utlåtande.fi .

Lagberedningen fortsätter som tjänsteuppdrag med hjälp av de svar som lämnas in under remissbehandlingen.
Ett förslag till regeringsproposition om lagstiftningsändringar sänds på remiss under slutet av 2024 och överlämnas till riksdagen för behandling under vårsessionen 2025.

Mer information

förfrågningar om intervjuer med kommunikationsminister Lulu Ranne:
Maaria Wallin, specialmedarbetare, maaria.wallin(a)gov.fi, tfn 0295 342 236

Sissi Kohtala, specialsakkunnig, sissi.kohtala(a)gov.fi, tfn 0295 342 208
Emil Asp, enhetsdirektör, emil.asp(a)gov.fi, tfn 0295 342 498

Nyckeln till tillväxt Orpos regeringsprogram