Bedömningspromemoria på remiss: Automatiseringen av vägtrafiken kräver lagändringar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2024 11.28 | Publicerad på svenska 3.4.2024 kl. 16.48
Pressmeddelande
Liikkeessä olevia autoja Helsingin Kalasatamassa auringon laskiessa.
Trafik i Helsingfors. (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om den bedömningspromemoria som gäller de ändringar i den finländska lagstiftningen som automatiseringen av vägtrafiken förutsätter. Utlåtanden om bedömningspromemorian kan lämnas fram till den 17 maj 2024.

Bedömningspromemorian innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen. Syftet med ändringarna är att göra det möjligt att använda automatiserade fordon på allmänna vägar i Finland. Samtidigt bibehålls en hög nivå inom trafiksäkerheten. Bedömningspromemorian innehåller de preliminära lagförslagens huvudsakliga riktlinjer. Lagberedningen fortsätter med hjälp av de remissvar som inlämnats om bedömningspromemorian.

I nuläget kan ett fordon med ett automatiserat körsystem som typgodkänts i EU användas på allmänna vägar i Finland. Fordonet ska emellertid ha en förare som ansvarar för fordonets beteende i trafiken.

Bakgrunden till bedömningspromemorian är ändringarna i Wienkonventionen om vägtrafik. Ändringarna möjliggör nationell reglering av användningen av automatiserade fordon på allmänna vägar.

Det behövs ändringar i förarens ansvar

Bestämmelserna om användning av fordon i trafik bör reformeras så att ett fordon kan köras med ett automatiserat körsystem ADS istället för en mänsklig förare. Det centrala är att det påföljdssystem som varit inriktat på föraren ändras så att påföljderna i fortsättningen riktas till den organisation som ligger bakom det automatiserade körsystemet.

Utgångspunkten för förslagen i bedömningspromemorian är att säkerställa trafiksäkerheten när de automatiserade körsystemen blir vanligare. Genom automatiseringen främjas också transportsystemets effektivitet och hållbarhet samt nya affärsmöjligheter.

Finland har som mål att vara en föregångare inom automatiserings- och digitaliseringsutvecklingen inom trafik och transport och att aktivt påverka utvecklingen av den internationella regleringen. Till exempel har försöksregleringen i Finland möjliggjort olika automatiseringsexperiment i vinterförhållanden, kollektivtrafiken och i olika forskningsprojekt.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden om bedömningspromemorian kan lämnas fram till den 17 maj 2024 Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på webbplatsen www.utlåtande.fi.

Lagberedningen fortsätter som tjänsteuppdrag med hjälp av de svar som lämnas in under remissbehandlingen. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2025.

Mer information

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, kirsi.miettinen(a)gov.fi, tfn 0295 342 570

Atte Riihelä, specialsakkunnig, atte.riihela(a)gov.fi, tfn 0295 342 181