Bedömningspromemoria om distributionsskyldigheten i fråga om televisions- och radiokanaler på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2022 16.15 | Publicerad på svenska 11.3.2022 kl. 16.53
Pressmeddelande
En pojke tittar på tv med sin pappa (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/Kommunikationsministeriet)
En pojke tittar på tv med sin pappa (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/Kommunikationsministeriet)

Kommunikationsministeriet har sänt en bedömningspromemoria om distributionsskyldighet på remiss. Utlåtanden kan lämnas fram till den 24 mars 2022.

Distributionsskyldigheten förpliktar teleföretag som är verksamma i kabeltelevisionsnätet att dela Rundradions televisions- och radioprogramutbud i sitt nät. Dessutom förpliktar den dem som upprätthåller centralantennsystem, såsom husbolag, att se till att Yles programutbud finns att tillgå i deras system.

I bedömningspromemorian föreslås det att skyldigheten att distribuera Rundradions televisionsprogramutbud ska kvarstå oförändrad. Även skyldigheten som gäller upprätthållare av centralantennsystem ska kvarstå. I promemorian rekommenderas det också att distributionsskyldigheten inte ska utvidgas till exempel genom att nya kanaler fogas till skyldigheten.

När det gäller radioprogramutbud föreslås det i bedömningspromemorian grunder för både bibehållande och upphävande av skyldigheten. Det är också möjligt att lindra distributionsskyldigheten i fråga om radioprogramutbudet. Om skyldigheten att distribuera radio slopades eller lindrades, skulle kabeldistributionen av Rundradions radioprogram kunna upphöra och kabelhushållen skulle vara tvungna att använda alternativa mottagningssätt, såsom antennätet.

EU:s teledirektiv gör det möjligt för medlemsstaterna att införa distributionsskyldigheter förutsatt att skyldigheterna ses över regelbundet. Syftet med den bedömningspromemoria som nu offentliggjorts är att bedöma distributionsskyldigheten i enlighet med direktivet.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut 24.3.2022. Utlåtanden kan lämnas av alla organisationer och medborgare på webbplatsen www.utlåtande.fi eller per e-post på adressen [email protected]

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av en eventuell lag som tjänsteuppdrag. Ett eventuellt ändringsförslag ska överlämnas hösten 2022. Om lagen inte ändras kommer bedömningen av distributionsskyldigheten att fortsätta med jämna mellanrum på det sätt som teledirektivet förutsätter.

Ytterligare information:

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, inka.nakkalajarvi(a)gov.fi, tfn +358 295 342 052

Lauri Mustonen, specialsakkunnig, lauri.mustonen(a)gov.fi, tfn +358 295 342 252

Roosa Patrakka, planerare, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn +358295342 192

Sini Wirén, enhetsdirektör, sini.wiren(a)gov.fi, tfn +358 295 342 532