Bättre taxitjänster också utanför kommuncentren

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2009 13.41 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.56
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet föreslår en precisering av lagen om taxitrafik, så att taxitjänsterna blir bättre tillgängliga för invånare som bor utanför kommuncentren och invånare i kommuner som förlorat sin självständiga ställning i samband med kommunsammanslagningar. Målet med lagändringen är också att göra förfarandet med taxitillstånd klarare.

Regeringen beslutade om innehållet i propositionen till lagen om taxitrafik torsdagen den 28 maj. Avsikten är att lagen träder i kraft i juni 2009.

Med lagändringen underlättar man beviljandet av taxitillstånd till de sammanslagna kommunerna i samband med kommunsammanslagningar och till områden som ligger utanför kommuncentren. Målsättningen är att man förbättrar tillgången på taxitjänster för invånarna i de här områdena och att man sänker transportkostnaderna för enskilda personer och samhället genom att taxiresorna blir kortare.

I praktiken innebär ändringen att man gör förändringar beträffande det största antalet taxitillstånd (kvoten) som beviljas ett visst område och beträffande rangordningen för vilka som beviljas taxitillstånd. Då det största antalet tillstånd slås fast ska man i fortsättningen också definiera hur många tillstånd som beviljas för ett område som är mindre än hela kommunen och som ligger inom en kommun som lagts ned i samband med en kommunsammanslagning. Dessutom ska de som ansöker om taxitillstånd utanför kommuncentret i till ytan stora kommuner ha företräde då man beviljar tillstånd.

I propositionen tar man ställning också till den jourskyldighet som ålagts taxiförare i glesbygderna. Enligt den nya lagen ska man ändra den avtalsskyldighet beträffande jourturer som nu åläggs alla taxiförare i landsbygdskommuner så, att man alltid bör anmäla om jourerna till länsstyrelsen. Samma skyldighet ska gälla de taxiförare som verkar på områden utanför kommuncentren. Så underlättar man övervakningen av körskyldigheten.

Ytterligare information
enhetschef Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013, 0400 754 9871