Myndigheter och forskare tacklar problem med arktisk navigering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2018 11.25 | Publicerad på svenska 13.4.2018 kl. 11.32
Pressmeddelande

Satellitnavigation är en del av vår vardag. Förutom för navigering behövs satellitpositionering också för att till exempel el- och telekommunikationsnät och olika tjänster inom trafik och transport ska fungera. Dessa tjänster är likväl inte optimalt funktionsdugliga på höga breddgrader, särskilt inte i den arktiska regionen.

Europeiska myndigheter, myndigheter i de arktiska länderna, forskare och företrädare för företag samlas den 16-18 april i Muonio till workshopen Challenges in Arctic Navigation i Muonio för att tackla dessa problem. Evenemanget ingår i programmet för Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. Arrangörer är kommunikationsministeriet och Geodatacentralen vid Lantmäteriverket. De arktiska länderna har aldrig tidigare samlats för att diskutera hur de satellitbaserade positioneringssystemen lämpar sig för nordliga breddgrader.

"Det gläder mig att samtliga arktiska länder nu för första gången samlas för att tillsammans ta fram lösningar på problemen med positionering i de nordiska områdena", säger kommunikationsminister Anne Berner.

Ett konkret exempel på problemen i samband med satellitnavigation i den arktiska regionen gäller landningar med flygplan. I Centraleuropa kan flygplanen landa med hjälp av satellitnavigation, men det är inte möjligt i de arktiska områdena. Orsaken är att det i de nordiska områdena inte finns ett tillräckligt nät med basstationer som förstärker satellitsignalen. Navigationssystemets precision är dessutom sämre på grund av satellitbanornas bristande täckning.

"I Norden behöver vi lika exakt och tillförlitlig positionering som i Centraleuropa. För närvarande betjänar systemen inte fullt ut den arktiska regionen. Nu försöker vi lösa problemen", säger minister Berner.

Satellitpositionering är starkt förknippad med utvecklingen av intelligenta transporter. En utmaning för de nordiska områdena är den ojämna täckningen inom satellitnavigation. Detta utgör ett oskäligt hinder särskilt för utvecklingen av autonoma transporter.

"Den nästa generationens Galileo-satelliter tillgodoser den nordiska dimensionen bättre än hittills och de ger noggrannare positionsdata på höga breddgrader," säger Heidi Kuusniemi, avdelningsdirektör på Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.

Finland är ordförande för Arktiska rådet 2017-2018. Under sitt ordförandeskap fokuserar Finland på positionering, fungerande kommunikationsnät, sjöfartssäkerhet och det meteorologiska samarbetet. Alla dessa har ett nära samband med positionering och satellitteknik.

Mötet i Muonio är ett led i samarbetsprojekt Arkki mellan kommunikationsministeriet och Geodatacentralen vid Lantmäteriverket. Arkki finansieras av utrikesministeriet.

I Arkki-projektets internationella nätverk ingår bl.a. EU-kommissionen, Europeiska byrån för satellitnavigering (GSA) och Europeiska rymdorganisationen (ESA). Samarbetsparter är myndigheter, företag och universitet.

Ytterligare information:

Seija Miettinen, trafikråd, kommunikationsministeriet, tfn 040 724 5010

Laura Vilkkonen, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 040 500 0817

Heidi Kuusniemi, avdelningsdirektör, Geodatacentralen vid Lantmäteriverket, tfn 0295 314 809