Att utveckla digitaliseringen av taxitrafiken är en gemensam sak

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2022 15.50 | Publicerad på svenska 3.11.2022 kl. 11.08
Pressmeddelande
Mannen betalar taxin med bankkort (Bild: Mika Pakarinen Keksi/Kommunikationsministeriet)
Mannen betalar taxin med bankkort (Bild: Mika Pakarinen Keksi/Kommunikationsministeriet)

Skatteförvaltningens effektiva tillsyn över taxibranschen har lyft fram utmaningar med och möjligheter till att utveckla lagstiftningen inom taxibranschen. I ett pressmeddelande 26.10.2022 önskar skatteförvaltningen en lagändring som skulle möjliggöra en bättre uppföljning av taxameteruppgifterna. Även Taxiförbundet har lyft fram behovet av att bättre kunna utnyttja den information som samlas in om taxibilar.

Taxiregleringen reviderades genom lagen om transportservice, som i huvudsak trädde i kraft den 1 juli 2018. Regleringen av taxibranschen skärptes genom lagändringar som trädde i kraft 2021. De bereddes i gott och brett samarbete med intressentgrupper och andra myndigheter. Genom lagändringarna preciserades innehållet i provet för taxiförare, förtydligades taxiföretagens och förmedlingscentralernas skyldighet att lämna myndigheterna prisuppgifter, förutsattes FO-nummer och avläggande av ett företagarprov samt blev det obligatoriskt med taxilykta. 

Kommunikationsministeriet anser att det är mycket viktigt att digitaliseringen av taxitrafiken utvecklas och att information utnyttjas. Inom lagberedningen har man aktivt sökt lösningar för detta. Bland bestämmelseändringarna infördes en skyldighet att i taxifordon använda taxametrar som samlar in uppgifter om resan, om resans pris inte är fast och det inte i en taxibil med fast pris finns någon annan anordning som på ett tillförlitligt sätt samlar in särskilt angivna uppgifter om varje taxiresa i elektronisk form. Genom bestämmelser förtydligades kraven på taxametrar och andra anordningar, skyldigheten att använda taxametrar och de uppgifter om taxiresorna som samlas in för skattekontroll. Genom ändringarna förbättrades skattekontrollen och bekämpningen av grå ekonomi också genom att det säkerställdes att de uppgifter som Skatteförvaltningen behöver kan samlas in med hjälp av anordningarna.

Informationsutbytet mellan företag och myndigheter kan i fortsättningen effektiviseras till exempel genom att man skapar gemensamma öppna gränssnitt, så att den information som samlas in kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Detta har varit kommunikationsministeriets och de övriga myndigheternas långsiktiga mål. Ett sådant automatiserat och mer öppet informationsutbyte förutsätter många praktiska åtgärder och nya system för informationsutbyte både hos aktörerna inom statsförvaltningen och hos företagen. Under den senaste ändringsomgången för lagen om transportservice fann man ännu inte några sådana genomförandemodeller för detta som de centrala aktörerna skulle ha varit beredda att utveckla och anvisa resurser för inom tidsplanen för bestämmelseändringarna.

Finland ska bli en internationell föregångare och ha den mest konkurrenskraftiga verksamhetsmiljön inom digital ekonomi fram till 2030. Utvecklingen av digitaliseringen av taxitrafiken stöder för sin del en mer omfattande övergång till exempel till digitala kvitton i framtiden, vilket är en central del av det digitaliserade ekonomiska systemet inom realtidsekonomin.

För närvarande bereds en utvärdering av inverkningarna av lagen om transportservice och den blir färdig under hösten.

Ytterligare information:

Jarkko Saarimäki, avdelningschef, tfn 040 836 0397, [email protected]

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn 040 509 9757, [email protected]