Arbetsgruppen för flygtrafik: Temporärt coronastöd från staten för inrikesflyg till landskapen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2020 13.50 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande
Flygplan, Helsinki-Vantaa flygplats (Bild: Evegenia Ozerkina/Shutterstock)
Flygplan, Helsinki-Vantaa flygplats (Bild: Evegenia Ozerkina/Shutterstock)

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp för utredning av regionernas flygtrafik föreslår att staten ska köpa flygtrafik till flygplatserna i Karleby, Joensuu, Kajana, Jyväskylä och Kemi fram till utgången av 2021.

Syftet med stödet är att främja sysselsättningen i regionerna och exportindustrins återhämtning samt att trygga en tillräcklig regional tillgänglighet i fråga om flygtrafiken i en situation där flygtrafiken från Finland till resten av världen även i övrigt börjar återhämta sig.

Efter en konkurrensutsättning ger den tillfälliga lösning som är i kraft till utgången av 2021 tid för en mer långsiktig lösning samt utveckling av nya marknadsbaserade modeller för att komma ur den akuta krissituation som coronapandemin orsakat.

Arbetsgruppen betonar att Finlands och regionernas tillgänglighet bör ses över och utvecklas långsiktigt i enlighet med de mål och principer som uppställts i den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen.

- Det är viktigt att flygtrafiken tryggas i hela landet, även under undantagsförhållanden. Flygtrafiken bör dock utvecklas långsiktigt och hållbart med tanke på verksamhetens effektivitet, miljön och klimatet, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Arbetsgruppens förslag stöds av Finnairs meddelande av den 17 september 2020 om att minimiförbindelser till fem städer ska återställas för vintersäsongen från ingången av november. I praktiken innebär denna lösning att det flygavbrott som inleddes på våren upphör såsom regionerna önskat. Målet är att trafiken ska fortsätta smidigt.

- Finnairs lösning skapar en bro under vilken statens konkurrensutsättning kan genomföras och trafiken till slutet av 2021 kan säkerställas, säger minister Harakka.

Även digitaliseringsutvecklingen inom luftfarten utvärderas

I framtiden kommer de etablerade kommersiella person- och godstransporterna inom reguljärtrafiken eventuellt också att utmanas av nya former av luftfart som utnyttjar digital information.

För att förutse denna utveckling tillsatte kommunikationsministeriet den 1 september 2020 en arbetsgrupp med uppgift att bedöma hur den digitaliserade luftfarten och de nya slags mobilitetstjänster som baserar sig på den kan utvecklas och beaktas vid beredningen av den 12-åriga trafiksystemplanen.

Sammansättning av arbetsgruppen för flygtrafik

Ordförande för arbetsgruppen som ska utvärdera flygtrafiken i regionerna är statssekreterare Pilvi Torsti och vice ordförande avdelningschef Olli-Pekka Rantala. Arbetsgruppens mandatperiod löper ur den 30 september 2020.

Medlemmar i arbetsgruppen är Sami Laakkonen, kontaktchef vid Norra Karelens landskapsförbund, Ari Hiltunen, verkställande direktör för Mellersta Finlands handelskammare, Risto Hämäläinen, utvecklingsdirektör vid Kajana stad, Sari Moisanen, regionchef för Havslappland, och Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör vid Karleby stad.

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppen överlämnar sin slutrapport om landskapsflygplatsernas flygförbindelser till kommunikationsminister Timo Harakka i enlighet med sin mandatperiod, före utgången av september.

Beslut om statligt understöd fattas i samband med budgetbehandlingen för 2021. Därefter inleder Transport- och kommunikationsverket som behörig myndighet upphandlingen av flygtrafiktjänster. Detaljerna i servicenivån för upphandlingen klarnar i samband med den fortsatta beredningen.

Vid beviljandet av stöd ska EU-lagstiftningens ramvillkor beaktas.

Ytterligare information:

Pilvi Torsti, statssekreterare, tfn 040 719 1206

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400