Arbetsgrupp ska utreda finansieringen av kollektivtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2012 9.46 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet fortsätter att utveckla kollektivtrafiken. Målet är att skapa en lätthanterlig och enhetlig servicehelhet för alla användargrupper.

Ministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur den offentliga finansieringen av kollektivtrafiken ska utvecklas. Arbetsgruppen har som uppgift att utreda hur den offentliga finansieringen av kollektivtrafiken ska inriktas med tanke på område, transportsätt och servicenivå.

Arbetsgruppen ska dessutom hitta en lösning på hur kostnaderna för kollektivtrafiken ska fördelas mellan staten och kommunerna. En viktig fråga som arbetsgruppen ska utreda är vilket slag av finansieringsmodell som uppmuntrar till en utveckling av kollektivtrafiken.

Busstrafikarbetsgruppen som tillsattes av kommunikationsministeriet drog upp nya linjer för hur kollektivtrafiken kan organiseras i sin rapport som blev färdig i maj. Det nuvarande kollektivtrafiksystemet kommer att ändras när övergångsperioden för EU:s trafikavtalsförordning och den nya kollektivtrafiklagen går ut. De nya sätten att organisera trafiken förutsätter även att finansieringen av kollektivtrafiken utvecklas.

Ministeriet utnämnde i maj Juhani Paajanen att utreda hur persontransporter som finansieras med offentliga medel ska samordnas. I Paajanens utredningsarbete ska särskild uppmärksamhet fästas vid passagerarnas synvinkel samt utvecklandet av kollektivtrafikens servicenivå och kvalitet. Arbetsgruppen som utreder finansieringen av kollektivtrafiken samarbetar med Paajanen och hans stödgrupp.

Dessutom har Trafikverket tillsammans med stora och medelstora städer inlett en utredning i syfte att ta fram ett samkörbart betal- och biljettsystem.

Ordförande för arbetsgruppen för finansieringen av kollektivtrafiken är Tero Jokilehto, enhetschef för Transportmarknaden vid kommunikationsministeriet och sekreterare Jenni Eskola från Trafikverket som är sakkunnig i frågor som gäller finansieringen av kollektivtrafiken.

Till medlemmar av arbetsgruppen kallas representanter för Finlands Kommunförbund, närings-, trafik- och miljöcentralerna, finansministeriet, Trafikverket samt stora och medelstora städer. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 31 december 2012.


Ytterligare information: Tero Jokilehto, arbetsgruppens ordförande, enhetschef för Transportmarknaden, tfn 0295 34 2568