Arbetsgrupp ska utarbeta färdplan för fossilfria transporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2019 14.45 | Publicerad på svenska 1.11.2019 kl. 14.55
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Sanna Marin (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)
Kommunikationsminister Sanna Marin (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

Kommunikationsminister Sanna Marin har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda Finlands färdplan mot fossilfria transporter. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.11.2019-30.10.2020.

Statsminister Rinnes regering har förbundit sig att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. För att uppnå målet krävs ett stort urval åtgärder och dessutom måste alla aktörer på transportområdet engagera sig i att minska utsläppen.

- Målet är att skapa ett urval av metoder för att halvera utsläppen från trafiken och transporterna under det kommande årtiondet. Lösningarna ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Många olika samhällsaktörer har inbjudits att delta i arbetet och jag hoppas att branschen visar ett starkt engagemang för att minska utsläppen, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

Arbetsgruppens uppgift är att fastställa de stegmärken som behövs på vägen mot fossilfria transporter och att bedöma kostnadseffektiviteten och konsekvenserna av de olika åtgärderna. Färdplanen kommer också att innehålla åtaganden från olika sektorer om att minska utsläppen.

Betydelsen av minskade utsläpp från trafiken har accentuerats under de senaste åren. Detta beror på att transportsektorn i och med att tekniken och bränslena utvecklas har stor potential att minska utsläppen. Utsläppen från trafiken och transporterna utgjorde en femtedel av Finlands totala utsläpp 2018. Av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer merparten, över 90 procent, från vägtrafiken. Utsläppen från sjöfarten är cirka fyra procent och utsläppen från den inhemska flygtrafiken cirka två procent. Flygtrafiken är en del av EU:s utsläppshandel. Spårtrafiken står för mindre än en procent av utsläppen från trafiken.

Ordförande för arbetsgruppen är avdelningschefen för kommunikationsministeriets nätavdelning, överdirektör Sabina Lindström, och den har medlemmar från ministerier, organisationer och företag.

I arbetsgruppen ingår representanter för Fackförbundet Pro, Automobilförbundet, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT, Bilimportörerna, Biokierto, Finsk Energiindustri, Ficom, Finavia Abp, Finnair Abp, ITS Finland, Kommunförbundet, Transport- och kommunikationsverket, Linja-autoliitto, Logistiikkayritysten liitto, Meriteollisuus, Cykelförbundet, SKAL, Finlands Naturskyddsförbund, Finlands Hamnförbund, Rederierna i Finland, Taksiliitto, Teknologiindustrin, Trafikledsverket och VR-Group Ab samt jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och miljöministeriet. Till gruppen hör dessutom sakkunnigledamöter från Klimatpanelen, Sitra och Teknologiska forskningscentralen VTT. Arbetsgruppens sammansättning kan vid behov kompletteras under mandatperioden.

Till arbetsgruppen inbjöds också en företrädare för WWF och en sakkunnigmedlem från Statens ekonomiska forskningscentral.

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppen inleder sitt arbete i november. Om arbetet med färdplanen för fossilfria transporter ordnas olika diskussionsmöten och färdplanen blir också föremål för en remissbehandling. Det är meningen att statsrådets allmänna sammanträde ska behandla färdplanen hösten 2020.

Ytterligare information:

Henrik Haapajärvi, minister Marins specialmedarbetare, tfn 050 339 2604
Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101
[email protected]