Arbetsgrupp ska samordna infrastrukturen för distribution av nya drivmedel inom trafik och transport

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2022 11.30 | Publicerad på svenska 23.5.2022 kl. 11.31
Pressmeddelande
Elbilsladdning i Jyväskylä (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Elbilsladdning i Jyväskylä (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att effektivisera utvecklingen av infrastrukturen för distribution av nya drivmedel inom trafik och transport. Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 20 maj 2022 till den 31 mars 2023.

Distributionen av nya drivmedel som ersätter fossila bränslen är av central betydelse när det gäller att möjliggöra en grön omställning inom trafik och transport. För att hushåll och företag runt om i Finland ska kunna övergå till förnybar el och gas behövs det ett landsomfattande och lättillgängligt, offentligt nätverk av laddnings- och tankningsstationer för el- och gasdrivna fordon.

- Laddningsinfrastruktur byggs upp på marknadens villkor i takt med att elbilar blir vanligare, men i Finland finns det regionala skillnader i tillgången till elladdning och gastankning och i byggandets lönsamhet. Behoven inom distributions- och frakttrafiken ställer särskilda krav på infrastrukturen. Också väte är ett viktigt framtida bränsle vars tankningsbehov vi bör vara beredda på, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Utveckling av infrastrukturen kräver samarbete

Kommunikationsministeriets bedömningspromemoria om den nationella utvecklingen av laddningsnätet för elbilar var på remiss från den 3 till den 24 mars 2022. Sammanlagt 53 utlåtanden lämnades in under remissbehandlingen. Utlåtandena och ett sammandrag av dem har publicerats i statsrådets projektportal.

I flera utlåtanden understöddes en förlängning av de nuvarande reglerings- och stödåtgärderna för att utveckla distributionsinfrastrukturen. Även större satsningar på målinriktad planering av den nationella laddnings- och tankningsinfrastrukturen fick brett understöd.

- Distributionsinfrastrukturen utvecklas av ett flertal olika aktörer. Vi måste tillsammans planera hur vi kan utveckla infrastruktur som motsvarar behoven inom dagens trafik och transport, säger minister Harakka.

Tvärsektoriellt samarbete för att utveckla distributionsinfrastrukturen

Arbetsgruppen ska främja utvecklingen och planeringen av infrastrukturen genom tvärsektoriellt samarbete. Arbetsgruppen bedömer den nuvarande distributionsinfrastrukturen, de nuvarande åtgärdernas tillräcklighet och eventuella behov av såväl nya åtgärder för att sätta fart på utvecklingen som lösningar på de flaskhalsar som bromsar utvecklingen. Arbetsgruppen ska dessutom analysera utvecklingen av intelligenta system och laddningstjänster och de möjligheter som dessa medför.

Arbetsgruppen uppdaterar det program för utveckling av Finlands distributionsinfrastruktur som sträcker sig till 2030-talet. I projektet utarbetas också en sådan uppföljningsrapport gällande laddningsinfrastrukturen i Finland som förutsätts i det gällande EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (AFID). Arbetsgruppen ska också beakta den uppdaterade förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR), som det ännu förhandlas om i EU. Arbetsgruppens ordförande är Päivi Antikainen, som är direktör för kommunikationsministeriets klimat- och miljöenhet. Gruppens medlemmar företräder statsförvaltningen, organisationer och forskningsinstitut. Arbetsgruppen kommer att höra sakkunniga och företag i stor utsträckning.

I arbetsgruppen deltar arbets- och näringsministeriet, Autoalan keskusliitto ry, Bilimportörerna och -industrin rf, Energimyndigheten, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Finlands Bensin- och Trafikservicehandlarförbund FBF rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Finlands Kommunförbund rf, Finlands näringsliv rf, Finlands Transport och Logistik SKAL rf, Finsk Energiindustri rf, Finsk Handel rf, Fintraffic, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Linja-autoliitto ry, LUT-universitetet, miljöministeriet, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Taksiliitto ry, Sähköinen liikenne ry, Teknologiindustrin rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Transport- och kommunikationsverket Traficom och Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry.

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppen inleder sitt arbete i maj och utarbetar en mer detaljerad arbetsplan. Beskrivningen av den nuvarande distributionsinfrastrukturen blir klar i början av hösten och programmet för utveckling av den nationella laddningsinfrastrukturen våren 2023.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)gov.fi

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 050 563 8130, tuuli.ojala(a)gov.fi